آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

3

تعداد دوره‌ها

5

تعداد شماره‌ها

396

تعداد مقالات ارسال شده

51

تعداد مقالات منتشر شده

70,676

تعداد مشاهده مقالات

46,140

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

12

درصد پذیرش

189

تعداد مقالات پذیرفته نشده

230

تعداد داوران

14

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور مورد تایید قرار گرفت. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می شوند.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-235 

مقاله علمی پژوهشی

1. اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)

صفحه 1-16

رضا مرادپور؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی


4. نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر*

صفحه 60-83

علی رحمتی زاده؛ حسین سلطان زاده؛ ایرج اعتصام؛ سیدمصطفی مختاباد امرئی


6. بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری

صفحه 106-124

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ اسماعیل ضرغامی؛ سینا کمالی تبریزی؛ امید حیدری پور


7. نقش تفکر خلاق و سبک‌های یادگیری در آموزش طراحی معماری

صفحه 125-140

الهه السادات حسینی؛ محمدمنصور فلامکی؛ عیسی حجت


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-3019
شاپا الکترونیکی
2676-4806

بانک ها و نمایه نامه ها