آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

4

تعداد دوره‌ها

8

تعداد شماره‌ها

592

تعداد مقالات ارسال شده

101

تعداد مقالات منتشر شده

92,192

تعداد مشاهده مقالات

59,514

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

14

درصد پذیرش

355

تعداد مقالات پذیرفته نشده

357

تعداد داوران

141

زمان پذیرش (روز)

17

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده‌است و جزء نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می‌باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان«نشریه علمی» شناخته می‌شود. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره‌های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می‌شوند. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

شماره جاری: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-265 

مقاله علمی پژوهشی

1. شاخصه‌های ایده‌پردازی در فرآیند طراحی از دیدگاه نشانه‌شناختی با کاربست تحلیل عامل R

صفحه 1-11

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-3019
شاپا الکترونیکی
2676-4806

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان