دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

الهام حاتمی گلزاری؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ قادر بایزیدی؛ فؤاد حبیبی


2. تأثیر اندیشه‌های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مطهره حاجی زاده؛ عبدالرفیع رحیمی


3. ارزیابی الگوهای نوری موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره گیری از هندسه فراکتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

مسعود موذنی؛ سحر طوفان؛ داریوش ستارزاده


4. بیان یکپارچگی در منظر؛ ارایه یک مدل مفهومی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

مجتبی کاویان؛ محمد مسعود؛ محمد حسن طالبیان


5. بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

قربان محبوبی؛ علی آذر


6. بررسی تحلیلی تاثیر پارامترهای کالبدی پوسته در ایجاد آسایش بصری خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک ایران (نمونه موردی: اتاق های پنج دری خانه های سنتی یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

محمدعلی خانمحمدی؛ محبوبه پوراحمدی؛ فرهنگ مظفر


7. مقایسه میزان موفقیت دوره های آموزشی معماری پس از انقلاب فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

عباس صداقتی؛ عیسی حجت


8. مطالعه معنای خصوصیات مسکن بر اساس گسترش مدل ابزار- غایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

محسن افشاری؛ مهسا پایه دار


9. بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت‌ از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه ( نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

عالیه عبدی؛ توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری


شماره‌های پیشین نشریه