معماری منظر؛ گستره ای بی انتها

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

منظر، پدیده ای است که در دهه های اخیر به طور جدی وارد فضای علمی و حرفه ای شده و به دلیل همین نوپا بودن، چالش ها و سؤالات بسیاری در حوزه تعریف آن بوجود آمده است؛ سؤالاتی کلیدی همچون این مسئله که در واقع تعریف معماری منظر چیست و پروژه های منظر به کدام پروژه ها گفته می شوند. از سویی دیگر به دلیل خاصیت میان رشته ای آن، تعریف مرز معماری منظر و طراحی شهری چالش برانگیز و قابل بحث است. با شنیدن نام منظر در وهله اول به احتمال زیاد، مفهوم فضای سبز و حضور قطعی آن در ذهن عموم تداعی می شود؛ لذا از دیگر مسائل مورد بحث در این زمینه، حد ارتباط و پیوستگی منظر با محیط زیست و طبیعت و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر است. در این مقاله سعی شده است پاسخی برای برخی از این ابهامات روشن شود. تصوری که در اذهان عموم و حتی متخصصان حوزه معماری و شهرسازی وجود دارد غالباً تصور جامعی از معماری منظر نیست ؛ طراحی باغ و پارک و ایجاد سبزینگی اگرچه در محدوده فعالیت های معماران منظر قرار می گیرد، اما در حقیقت معماری منظر محدود به این بخش نمی شود و در مفاهیم عمیق تر و مقیاس های گسترده تری گنجانده می شود؛ منظر دیدگاه جدیدی در ارتباط انسان و محیط ارائه می دهد که به تفسیر فضا می پردازد؛ از مکان به عنوان وجود واحدی یاد می کند که دو بخش بیرونی (ماده) و درونی (ذهنی) آن قابل تفکیک نیستند.
این مقاله ضمن مروری بر تعاریف صاحب نظران حیطه منظر و بیان ضرورت و اهمیت آن، اصول مهم و حیاتی جهت تداوم معماری منظر در آینده را بیان می دارد. به نظر می رسد منظر در جهان آینده عهده دار مسئله نیاز انسان به مکان آشنا و مطلوب باشد. این که منظر از ضوابط (دیسیپلین) آینده شناخته شود، اقدامی آینده نگر برای مسائل جامعه فرداست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Architecture; Endless Variety

نویسندگان [English]

  • Mahsa Saharkhiz
  • Mahdi Zandieh
چکیده [English]

Landscape is a phenomenon that enters scientific and professional gamut in recent decade seriously, and because of its novel emersion, there are loads of challenges and questions about its definition. . By hearing the name of" Landscape" at the first time, it likely bears in mind the concept of green space and its definite presence in public memories.The other controversial issue in this field is extent of relationship and association of Landscape with environment and nature.
In this paper we try to answer some of these ambiguities to be clarified the public image and even both architecture and urbanism specialists that is not mostly comprehensive image of it
Although designing and creating gardens and parks existing in Landscape Architecture projects, but in fact Landscape Architecture not only does not limited into it but also includes deeper and broader scale concepts. Nature and environment also plays an important role in terms of Landscape. When people can understand environment then it can contains Landscape. Thus, there is some differences in understanding Landscape proportional to the individual recognition. In the other hand, developing of the built environment and expanding professional knowledge, overlapping spheres of activity, confusing of some issues between "Landscape Architecture" and "Urban Design" create some obscurity in constructing the built and natural environment in cities; Urban Design mainly looks physically to the problems while Landscape Architecture's purpose is to humanize (subjective aspect) and organize the perimeter.
This paper presents an overview of the definitions of domain Landscape Architecture's experts and expressed the view that it is necessary and important, vital for the continuation of the Landscape Architecture is expressed. Seems to assume the perspective of the future world is familiar with human needs and desired location. The perspective of the rules (discipline) will be known, prospective move to issues of tomorrow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Nature
  • Landscape Architecture
  • Urban Design
  • Continuity of Landscape Architecture
اسپیرن، آن ویستون (1384)، زبان منظر، ترجمه سید حسین بحرینی و بهناز امین زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
بل، سایمون (1382)، منظر، الگو، ادراک، فرایند، ترجمه بهناز امین زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
برگ، آگوستین (1387)، منظر، مکان، تاریخ، ترجمه : مریم منصوری، مجله باغ نظر، شماره 9.
پاکزاد، جهانشاه ،زمستان 1385،"سیمای شهر و آنچه کوین لینچ از آن می فهمید"، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال شانزدهم، شماره 53.
پاکزاد، جهانشاه (1385)، مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، تهران، انتشارات شهیدی.
تقوایی، حسن (1391)، معماری منظر؛ درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظری، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران
توماس مک دونالد، برایان؛ ترجمه جهانشاه پاکزاد، سولماز حسینیون(1386)٬ مستندسازی طراحی منظر، تهران، انتشارات شهیدی
رزاقی اصل، سینا، پاییز و زمستان1387، "شهرسازی منظر : رویکردی نوین در معماری منظر و طراحی شهری"، مجله باغ نظر، شماره10، سال پنجم، تهران، مرکز پژوهشی هنر و معماری منظر.
رزاقی اصل، سینا،پاییز و زمستان 1388، "پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک"، مجله باغ نظر، شماره 12، سال ششم، تهران، مرکز پژوهشی هنر و معماری منظر.
رزاقی، سینا، رساله دکتری1390، "تبیین ساز و کار مشترک معماری منظر و طراحی شهری"، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده معماری و شهرسازی.
سریری، عاطفه (1392)، معماری منظر، انتشارات کتابکده کسری، مشهد.
سوافیلد، سایمون (1390)، نظریه در معماری منظر، ترجمه محسن فیضی، مهدی خاک زند و سینا رزاقی اصل، تهران، نشر فرهنگ متین.
عمید، حسن(1353)، فرهنگ عمید، سازمان انتشارات جاویدان، تهران
ماتلاک، جان (1379)، آشنایی با طراحی محیط و منظر، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، تهران
معین ، محمد(1350)، فرهنگ معین، بی نا، تهران
منصوری، سید امیر(1383)، "درآمدی بر شناخت معماری منظر"، فصل نامه باغ نظر، سال اول، شماره دوم، تهران، مرکز پژوهشی هنر و معماری منظر.
منصوری، سید امیر، حبیبی، امین،پاییز و زمستان1389،" تبیین و ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای نقش منظر در پایداری محیط"، فصل نامه باغ نظر، شماره 15، سال هفتم، تهران، مرکز پژوهشی هنر و معماری منظر.
منصوری، سید امیر(1389)، " چیستی منظر شهری"، مجله منظر، سال دوم، شماره نهم، تهران، مرکز پژوهشی هنر و معماری منظر.
منصوری، سید امیر، پاییز 1392،" فرهنگ منظرین ایران"، مجله منظر،دوره 5، شماره 23، صفحه 56-57، تهران، مرکز پژوهشی هنر و معماری منظر.
Antrop, M., 2006. Sustainable landscapes: contradiction, fiction or utopia? Landscape Urban Plan 75 (3–4), 187–197.
Austad, I., 2000. The future of traditional agriculture landscapes: Retaining desirable qualities. In: Klijn, J.,Vos, W. (Eds.), From Landscape Ecology to Landscape Science. Kluwer Academic Publishers, WLO, Wageningen, pp. 43–56.
Cosgrove, D., 2002. Landscape and the European sense of sight – eyeing nature. In: Anderson, K., Domosh, M., Pile, S., Thrift, N. (Eds.), Handbook of Cultural Geography. SAGE Publications, London, pp. 249–268, Chapter 12.
Cosgrove, D., 2003. Landscape: ecology and semiosis. In: Palang, H., Fry, G. (Eds.), Landscape Interfaces.Cultural Heritage in Changing Landscapes. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 15–20.
Council of europ.2000. the European landscape convention
Damyanovic, Herta, Doris; Roither, Antonia. (2009). The Method of Structuralist Landscape Planning Assessment. Landscape-Great Idea! X-LArch III , 2009 1st Vienna Conference
Langhorst, Joern; Kambic, Kathy. (2009). "massive change required-nine axioms for the future of landscape (architecture)". Landscape-Great Idea! X-LArchIII, 2009 1st Vienna Conference.
Lorzing, H., 2001. The Nature of Landscape. A Personal Quest. 010 publishers, Rotterdam, p. 176.
Makhzoumi, J.Pungetti,G, (1999), Ecological landscape Design and Planning:The Mediterranean Context, E & FN Spon, London and New York.
Pedroli, B. (Ed.), 2000. Landscape – Our Home. Lebensraum Landschaft.Essays on the Culture of the European Landscape as a Task. Indigo. Zeist – FreiesGeistesleben, Stuttgart
Werner, Julia. (2009). Urban Landscape need great ideas! Landscape-Great Idea! X-LArchIII , 2009 1st Vienna Conference