الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

چکیده
بیان مسئله:
اوتیسم یکی از اختلالات نافذ رشد است که در سال های اولیه کودکی نمایان می شود. اصطلاح «نافذ» از این مفهوم گرفته شده است که اختلال اوتیسم، روی جنبه های مختلفی از توانایی کودک و در انجام فعالیت های مختلف تاثیر می گذارد، خصوصاً در محدوده مهارت های اجتماعی، ارتباط و شناخت.
محیط و فضای زندگی یکی از عناصر مهم بر روحیه انسان است و هم چنین نقش طبیعت در تکوین عاطفی ، شناختی و ارزشی کودکان بسیار مهم و سازنده است. تحقیقات نشان می دهد که محیط زندگی انسان (محیط های انسان ساخت و محیط های طبیعی) تاثیر به سزایی در رشد اجتماعی و کسب مهارت های افراد دارند.
کودکان و توجه به نیاز های آن ها امری ضروری است، کودکان نیاز به محیط هایی دارند تا بتوانند رشد کنند و قدرت تخیل خود را به تصویر بکشند، بازی کنند و پرورش یابند.
کودکان اوتیسم نیز جدا از دیگر کودکان نیستند و باید به نیاز های آن ها و رشد و ارتقا تعاملات اجتماعی آن ها در جامعه توجه شود.
پرسش تحقیق:
تحقیق حاضر در پی پاسخ دهی به دو سوال زیر است:
1- چه رابطه ای بین طبیعت و فضای باز با بهبود عملکرد کودک اوتیسم وجود دارد؟
2- کدامیک از مولفه های طراحی در روند بهبود عملکرد کودکان اوتیسم موثر است؟
هدف:
در این پژوهش سعی بر آن شده است که با توجه به ویژگی های رفتاری کودکان اوتیسم، شاخص های طراحی برای فضاهای باز و بازی کودکان به کمک عوامل طبیعی و منظر شفابخش ارائه شود تا بتوان از طریق بازی درمانی در فضاهای باز و هم چنین از طریق طبیعت درمانگر (منظر شفا بخش) به بهبود عملکرد این کودکان کمک کرد.
روش تحقیق:
در این پژوهش نگارندگان به کمک مشاهدات میدانی و مصاحبه های انجام شده و هم چنین به کمک مطالعات کتابخانه ای به نتایج حاصل از پژوهش دست یافته اند. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی تحلیلی است.
نتیجه گیری:
نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این است که طراحی فضاهای باز و محیط بازی کودکان اوتیسم با استفاده از بافت و مصالح، آکوستیک، حیوان درمانی، گیاهان و باغبانی درمانی می تواند شرایط آسایش و فضای ایمن را برای آن ها فراهم کند، به علاوه این فضا در بهبود عملکرد کودکان اوتیستیک موثر است و میزان این اختلال را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

واژگان کلیدی: اوتیسم ، الگوی طراحی، فضای باز، عملکرد، کودکان

چکیده تصویری

الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Principles for Improving the performance of Autistic Children

نویسندگان [English]

  • Golnoush Amidi Tehrani 1
  • Mohammad Reza Mehrabani Golzar 2
1 MSc in landscape architecture, Islamic Azad university south Tehran branch, tehran, iran
2 Assistant professor in architecture, Architecture and Urbanization College, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Problem Statement:
Autism is one of the predominant disorders of growth that appears in early childhood.The term “predominant” is taken from this concept that autism disorder effects different aspects of the capability of a child and doing different activities. Specially in social skills, communication and recognition. The environment of life is one of the significant elements on human morale and also role of nature is very important and effective on the emotional, cognitive and normative development of a child. Some recent researches indicate that the environment of human's life such as; the man-made environment, artificial environment and natural environment have great influence on the process of social growth and gaining individual skills. Children and paying attention to their needs in the society are essential;children need environments where they can grow and represent their imagination power where they can play and mature in the community level. Therefore, autistic children are not apart from other children, and we should pay attention to their needs, to their growth and to the improvement of their social interactions.
Therefore,designers and architecture had to think and search about Autism, Autistic children and their nessd in society,then start to design and creat special space for these children.
Research Question:
This research attends to answer these two questions:
1- What is the relationship between nature and open areas to improve the performance of autistic children?
2- Which of the healing landscape design principles are effective in the process of improving the performance of autistic children?
Goal:
Try to represent principles of design for open areas and child’s playground by healing landscape according to the behavioral characteristics of autistic children in order to help these children to improve their performance by play therapy in open areas. And likewise, by using sensory garden(considering five human senses such as olfaction, sight, hearing, taste and touch) and sensory elements in nature (Such as design of architecture and landscape elements with natural sensory elements like light, natural colors, natural materials, tissues, water, wind, tree, flower,grass and so on.)we help to improve the process of sensory processing of autistic children.(autistic children are found in a wide range from children with very high to very low sensory processing).
Research Method:
Authors try to find the design principles through the field observation, interviews with experts, and also with autistic children's parents, teachers and therapists of them as well as literature reviews. This is an applied research by using the descriptive and analytical method.
Conclusion:
This research offers that designing open areas and playgrounds for autistic children with emphasis on using neutral colors, soft materials and textures, and animal therapy and gardening therapy. These can provide moderate conditions and safe areas for them. Therefore, these areas are effective on the performance improvement and it decreases significantly this disorder. Nature therapy is considered as a new way to grow and improve the social interactions of autistic children and it is going to have a great impact on their lives.
Keywords:
Autism, Design Principles, Open Area, performance, Children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Autism
  • Design Principles
  • Open Area
  • performance
  • Children

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 تیر 1398