چگونگی کاربرد هندسه و تفکیک فضا در معماری پیش از تاریخ ایران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

ریاضیات و هندسه دانشی هستند که انسان برای کشف روابط بین پدیده ها و همچنین نظم دهی به محیط و فضای پیرامون خود به آن دست یافته و آن را توسعه داده است. طراحی فضاهای معماری و شهری یکی از عرصه های مهمی بود که بازتاب کاربرد ریاضیات و هندسه در روند شکل گیری آن را می توان به خوبی مشاهده کرد. هدف این تحقیق، شناخت این فرایند از طریق بررسی برخی از سکونتگاه های پیش از تاریخ است. پرسش اصلی تحقیق این است که بین چگونگی طرح فضاهای معماری و شهری و پیشرفت های فنی در سکونتگاه های نخستین چه ارتباطی وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای بوده و گردآوری داده ها به روش اسنادی و در چند مورد به صورت میدانی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در طرح خانه ها و شبکه ارتباطات شهری در سکونتگاه های کهن از خط ها و سطح های غیر مستقیم و غیر هندسی استفاده می شد، طرح هایی که به شکل غار بی شباهت نبوده، اما با توسعه دانش و فنون گوناگون در جامعه های انسانی، کاربرد خط راست و شکل های هندسی در طراحی فضاهای معماری و شهری گسترش یافت و نوعی نظام پیمون بندی(مدولار) بر اساس ریاضیات و هندسه توسعه یافت و به مرور زمان تفکیک فضاها و فعالیت های معماری و شهری در بافت شهری و فضای معماری دیده می شود. که نمونه عالی آن در هگمتانه دیده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Use Geometry and Separation of Spaces in Prehistoric Architecture in Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein soltanzadeh 1
  • Mandana yousefi 2
1 Associate Professor, Azad Islamic University, Central Branch, Tehran.
2 MA. Azad Islamic University, Qazvin
چکیده [English]

Geometry and mathematics are sciences that human beings have achieved and developed to explore the relationship between phenomena and give order to the environment around them. Architecture and urban space design are one of the most important fields that geometry and mathematics can be traced in the process of their formation. The purpose of this study is to understand this process through a survey of the prehistoric settlements. The main research question is on the connection between architecture and urban space design and technical progress of the early settlements. This research is based on descriptive, analytical, and comparative methods where data collection method has been documented and in some cases a survey has been carried out. The results show that in houses and urban communication network design in the ancient settlements, indirect and non-geometric lines and surfaces were used; these plans were not very different from that of the cave however, the use of straight lines and geometric shapes in architecture and urban space design expanded by the development of knowledge and different techniques in human society. Thus, a modular system based on geometry and mathematics developed and gradually separation of space and architectural and urban activities can be seen in architectural and urban spaces especially in Hegmataneh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate and architecture
  • Architecture technology
  • Geometry
  • Separation of space and activities