نقش جهانبینی و اشراق در پرورش و آموزش معماران، در دفاع مقدس

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس هستۀ معماری دفاعی دانشکدۀ معماری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده:
برخی اتفاقات، مشکلات و راه‌حل های آنها در جنگ تحمیلی با خط‌مشی کلاسه شده و طبقه‌بندی‌های موجود آن زمان، صورت نگرفته و جنبه‌ای الهی و غیرطبیعی داشته است. این نکته، مهم‌ترین فرضیۀ برای ادامۀ پژوهش در این زمینه است. در راستای این فرضیه، پرسش‌های مهمی مانند چگونگی شناخت این روش‌های اشراقی، چرایی استفاده از آنها و روش بررسی در این زمینه مطرح می‌گردد. فضای ذهن(جهان‌بینی حاکم بر جامعۀ رزمندگان)، بینش‌ها و اعتقادات، تأثیر مستقیم بر آموزش دارد و از این‌رو مهم‌ترین ضرورت، برای پژوهش در این زمینه است.
با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی(تجربیات نگارنده از آموزش در زمان دفاع مقدس)، پدیده-شناسی و آسیب‌شناسی فضای آموزشی در گرایش‌های مهندسی، بررسی، توصیف و تحلیل نمونه‌های موردی از دید فنی و مهندسی (در این پژوهش پل بعثت)، استفاده و ارجاع به تئوری‌های مرتبط با موضوع، مانند نظریۀ مازلو و کِسلر و همچنین تأثیر نحوۀ آموزش الهی و مکتب محور بر فضای موجود، قالب این پژوهش را در چارچوب روش کیفی طبقه‌بندی کرده که با توصیف و تحلیل به هدف نهایی پژوهش، که بررسی تأثیر فضای ذهنی(الهی و شیطانی) و جهان‌بینی اسلامی، بر نوع پرورش و عمل در جبهه‌ها ( در این پژوهش گرایش مهندسی معماری) بوده، می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Ideology and Illumination in Educating Architects during Sacred Defense. (Case Study: Bethat Bridge)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asgharian Jedi 1
  • Seyed Ehsan Mirhashemi Roteh 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Tehran
2 MA Graduate
چکیده [English]

Some incidents and their solutions during the imposed war have not occurred according to classified policies of the time, in fact they had divine and metaphysical aspects. This point is the most important assumption of this research. In this regard important questions such as the recognitions of the illumination path, their use and their methods will be discussed. The mind (the worldview of the community warriors), worldviews and beliefs, have direct effect on education therefore it is the most important point of this research. The data collection is through library and field study (the experience of the researcher from the training during the war), phenomenology, pathology and educational space in engineering trends, reviews, description and sample analysis from a technical and engineering viewpoint (in this research Bethat bridge) references to related theories such as Maslow and Kessler, the effects of God’s teachings has classified this research in the framework of a qualitative method. With the description and analysis of the mental space effect (divine and domestic) and Islamic worldview on training and action in the fronts (in this case an engineering architecture) the goal of this research is acheived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural instructions
  • Illuminations in science
  • Bethat Bridge
  • Foundations of illuminated training
اردلان، نادر، 1353، آفریدنِ نو، مجله هنر و معماری، تهران، دومین کنگرۀ معماری و شهرسازی.
اصغریان جدی، احمد،1383،  الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
انیشتین، آلبرت، 1354، مقدمۀ کتاب علم به کجا می­رود؟، نوشتۀ ماکس پلانگ، ترجمۀ احمد آرام، تهران، بی­نا.
پاکباز، رویین، 1378، دایره­المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر.
تولستوی، لئون، 1373، هنر چیست؟، ترجمۀ کاوه دهگان، تهران، نشر امیرکبیر.
تیمرمن، کنت، بی­تا، سوداگری مرگ، ترجمۀ احمد تدین، بی­جا، بی­نا.
جعفری،[علامه] محمدتقی، 1369، زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، تهران، حوزۀ هنری.
جعفری،[علامه] محمدتقی، بی­تا، فلسفه و هدف زندگی، تهران، نشر کتابخانۀ صدر.
داوری اردکانی، رضا، 1383، شهر و ساکنانش، مجلۀ نامۀ فرهنگ، شمارۀ 47.
ذکرگو، امیرحسین، 1378، تأملی بر آراء کومارا سوامی، مجلۀ نامۀ فرهنگستان علوم، شمارۀ 14 و 15.
دفتر فنی، آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ معماری دانشگاه شهید بهشتی، بی­تا، تجربۀ هشت سال جنگ تحمیلی، دفتر ششم، تهران، دانشگاه  شهید بهشتی.
رید، هربرت، 1351، معنی هنر، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران، کتاب­های جیبی. 
زهیری، علیرضا، 1381، انقلاب اسلامی و هویت ملی، قم، انجمن معارف اسلامی ایران.
شریعتی، علی، 1366، هنر(مجموعۀ آثار32)، تهران،چاپخش.
گلشنی، مهدی،1377، از علم سکولار تا علم دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گنون، رنه، 1365، سیطرۀ کمیت و علائم آخرالزمان، ترجمۀ علی­محمد کاردان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
-------،1373، علم قدسی و علم ناسوتی، ترجمۀ سید محمد آوینی، مجلۀ نامۀ فرهنگ، شمارۀ 13.
-------، 1374، تقابل میان شرق و غرب، ترجمۀ نسرین هاشمی، مجلۀ نامۀ فرهنگ، شمارۀ 17.
-------، 1378، بحران دنیای متجدد، ترجمۀ ضیاءالدین دهشیری، تهران، امیرکبیر.
مازلو، آبراهام،1375، انگیزش و شخصیت، ترجمۀ احمد رضوانی، تهران، نشر آستان قدس رضوی.
مطهری، مرتضی، بی­تا، هدف زندگی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
میرهاشمی، سید احسان،  1388، نقدی بر احیاء میدان حسن آباد تهران، مقالۀ چاپ نشده، تهران، مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی.
ندیمی، حمید، 1374، آموزش معماری، پایان­نامۀ دکتری، انگلستان،  دانشگاه یورک.
نقی­زاده، محمد، 1378، مقدمه­ای بر روش­های احیا شهر اسلامی در توسعۀ شهرهای معاصر، مجلۀ نامۀ فرهنگستان علوم، شمارۀ 12 و 13.
------------، 1380،ب، ساحت­های حیات و مراتب هنر، مجلۀ نامۀ فرهنگ، شمارۀ 42.
------------، 1380، ج، مبانی معنوی در آموزش علوم مهندسی، مجلۀ اموزش مهندسی ایران، سال سوم، شمارۀ اول.
------------، 1384، مبانی هنر دینی در فرهنگ اسلامی، ج.1، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نقی­زاده، محمد و بهناز امین­زاده، 1380، وجوه افتراق هنر مادی و معنوی، مجلۀ هنرنامه، شمارۀ 11.
------------، 1382، مفهوم و مراتب فضای کیفی، فصلنامۀ خیال شمارۀ 8. 
نیوتن، اریک، 1377، معنی زیبایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
Coomara, Swamy,1985 A. K. Fundamentals of Indian Art. Vol. 1. India.
Fathy, Hasan.1985, Cairo of the Future. In Architectural Transformation in the Islamic World (9 th: 1984 Cairo, Egypt). Concept Media Pty. Singapore.
Haider, S. Gulzar.1984, Habitat and Values in Islam: A Conceptual Formulation of an Islamic City. in Sardar, Ziauddin (ed). The Touch of Midas. Manchester University Press. Manchester.
Nasr, S. Hossein.1990, Traditional Islam in the Modern World. Kegan Paul International. New York, London.
Naghizhdeh, Mohammad.1995, Principles of the Contemporary Islamic Urban Design. Ph.D. Thesis. The University of N. S. W. Sydney.