مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

معماری با ساختارهای فکری و اندیشه های افراد بسیاری در طول تاریخ عجین بوده است. زیبایی شناسی یکی از تأثیرگذارترین ارکان هویت ساز جامعه دارای ماهیت علمی و کاربردی است که تـأثیرات زیادی نیز از فلاسفه گوناگون پذیرفته است، این تفاوت‎ها در فلسفه، دیدگاه‎های افراد را در حوزه‎های مختلف در شرق و غرب تحت‎تأثیر قرار‎داده‎است. بحث از وجود موضوعی در فلسفه است که هستی شناسی را بر معرفت شناسی مقدم می داند. اگزیستانسیالیسم‎ها در صدد نشان‎دادن تفاوت میان وجود یا بودن انسان در این دنیا با سایر اشکال هستی‎اند، در‎حالی‎که اصالت وجودی که ملاصدرا در نظر دارد، انسان را به عنوان مرکزیت نمی‎شناسد و خداوند را مرکز تمام هستی دانسته و همه‎چیز را از او وجود می‎کند. این مبحث با استفاده از هستی‎شناسی ملاصدرا به عنوان فیلسوف شرقی و هایدگر یک فیلسوق غربی در صدد است تعریفی از زیبایی‎شناسی را به طور کلی از این دو فیلسوف به نمایش گذارد و تأثیرات این نگاه را در زیبایی شناسی معماری بیان کند. این پژوهش که با مطالعات کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده‎است، سعی دارد با بیانی استنتاجی ـ تحلیلی، تفاوت‎ها و شباهت‎های احتمالی تأثیرگذاری این فلسفه را در زیبایی‎شناسی معماری و چگونگی تفسیر معیارهای زیبایی وجودی در معماری را مشخص ‎کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effects of East and West Philosophers of Ontology on the Principles of Architectural Aesthetics (Molasadra and Heidegger’s)

نویسندگان [English]

  • Arezo Mohtasham 1
  • Mahdi Hamzenejad 2
1 MA Student in Islamic Architecture, Department of Arts and Islamic Architecture, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Assistant Professor Department of Architecture and Urbanism, University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Throughout history, architecture has been intertwined with the intellectual structures and thoughts of many people. Aesthetics as one of the most influential pillars of giving identity in society has a scientific and applicable nature. These differences in philosophy has affected the worldviews of many thinkers in various fields in East and West. In terms of subject in philosophy ontology is preferred over epistemology. Existentialists intend to show the differences between the presence of man with other forms of being. Molasadra’s existential ideas sees God as the center not man. This article employs Mollasadra’s ontology, as an Eastern philosopher, and Heidegger’s, as a western philosopher, to give a general definition of aesthetics and trace their worldviews in aesthetics of architecture. This article is achieved through library research and aims to consider the similarities and differences of this philosophy in aesthetics of architecture and to determine interpretation of aesthetics criteria in architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Being
  • Heidegger
  • Mollasadra
  • Architecture
  • Aesthetics
  • Existentialism
آندو، تادائو (1381). شعر فضا، ترجمۀ محمدرضا شیرازی، تهران: غزال
اکبری، رضا (1384). «ارتباط وجودشناسی و زیبایی‌شناسی در فلسفۀ ملاصدرا»،  فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم، ش 1.
امامی جمعه، سید مهدی (1388). فلسفۀ هنر در عشقشناسی ملاصدرا، تهران: فرهنگستان هنر.
حسن‎زاده آملی، حسن (1387). شرح فارسی الاسفارالاربعه، قم: بوستان کتاب.
شار، آدام (1389). هایدگر برای معماران (تأملی بر سنّت معماری مدرن)، ترجمۀ روزبه احمدی‎نژاد، تهران: طحان.
الشیرازی، صدرالدین محمدبن‎ابراهیم (1366). الشواهرالربوبیه فی المنافعالسلوکیه، ترجمۀ جواد مصلح، تهران: سروش.
الشیرازی، صدرالدین محمدبن‎ابراهیم (1379). الاسفارالاربعه، ترجمۀ محمود خواجوی، تهران: مولی.
جوادی آملی، عبدالله (1387). تحریر تمهید القواعد، ج 1 و 3،به کوشش حمید پارسانیا، قم: صدرا.
صفوی‎مقدم، ناژین (1390). «زمینه‎ها و پیشینة فلسفه‎های اگزیستانس و برخی برداشت‎های ناصواب»، غربشناسیبنیادی، ش 1.
کورت گروتر، یورگ (1389). زیباییشناسی در معماری، ترجمۀ مجتبی دولتخواه و سلماز همتی، تهران: دولتمند.
کولکمانس، یوزف (1382). هیدگر و هنر، ترجمۀ محمدجواد صافیان، آبادان: پرسش.
هاشم‎نژاد، حسین؛ و سید جواد نعمتی (1390). «زیبایی‎شناسی در فلسفۀ صدرالمتألهین»، نشریۀفلسفه، ش 2.
یانگ، جولیان (1384). فلسفۀ هنر هایدگر، ترجمۀ امیر مازیار، تهران: گام نو.
Heidegger, Martin (1966). Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, Oxford: Blackwell.