بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ت

 • توکلو، نعیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت دانشکده پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

ج

 • جیدری، علی اکبر [2] عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
 • جعفری ها، رضا [1] استادیار معماری, مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران
 • جعفری ها، رضا [1] دانشجوی دکترای معماری دانشگاه تربیت مدرس
 • جم، فاطمه [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ح

خ

د

ذ

 • ذوالفقارزاده، حسن [1] دانشیار گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ذوالفقارزاده، حسن [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

ر

ز

س

ش

 • شاهچراغی، آزاده [1] دانشیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شکاری نیری، جواد [1] استادیار گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • شکاری نیری، جواد [1] استادیار گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ص

 • صادقی، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
 • صالح صدق پور، بهرام [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • صالح صدق پور، بهرام [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • صفری، حسین [1] استادیار گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • صلواتیان، سیده مامک [1] عضو هیات علمی، استادیار، گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

ض

 • ضرغامی، اسماعیل [1] استاد عضو گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ط

ع

غ

 • غفوری فرد، حسن [1] استاد گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ف

 • فتاحی، کاوه [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
 • فخار تهرانی، فرهاد [1] دانشیار گروه مرمت ابنیه و بافت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • فلامکی، محمدمنصور [1] استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

ق

 • قیابکلو، زهرا [1] دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • قاسمی سیچانی، مریم [1] دکتری معماری، گروه معماری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قدیم زاده، سمیه [1] دانشجوی دوره دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • قنبران، عبدالحمید [1] دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ک

گ

م

ن

و

ه

ی