بر اساس نویسندگان

آ

 • آذر، علی [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

ا

ب

پ

ت

 • توکلو، نعیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت دانشکده پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

ج

 • جیدری، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
 • جعفری ها، رضا [1] استادیار معماری, مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران
 • جعفری ها، رضا [1] دانشجوی دکترای معماری دانشگاه تربیت مدرس
 • جم، فاطمه [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ح

 • حاتمی خانقاهی، توحید [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • حاتمی خانقاهی، توحید [1] استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حاتمی گلزاری، الهام [1] دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • حاجی زاده، مطهره [1] کارشناسی ارشد ایران‌شناسی گرایش تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • حبیبی، امین [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
 • حبیبی، سید محسن [1] استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • حبیبی، فؤاد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج. ایران
 • حبیبی، فؤاد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • حجت، عیسی [1] استاد گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حجت، عیسی [1] استاد گروه معماری،دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حیدری، علی اکبر [1] استادیار معماری، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حیدری، فرزاد [1] پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • حیدری پور، امید [1] دانشجوی دکترای گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی، تهران
 • حیدرنتاج، وحید [1] استادیار گروه معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • حسینی، الهه السادات [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • حسینی، سیدباقر [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • حسین زاده، مجتبی [1] مدرس دانشگاه شریعتی
 • حمزه نژاد، مهدی [1] دانشگاه علم و صنعت
 • حنیف، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

خ

د

ذ

 • ذوالفقارزاده، حسن [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ذوالفقارزاده، حسن [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ر

ز

س

 • سامه، رضا [1] استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
 • ستارزاده، داریوش [1] استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • سحرخیز، مهسا [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • سعدوندی، مهدی [2] دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سهیلی، جمال الدین [1] استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

ش

 • شاهچراغی، آزاده [1] دانشیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شکاری نیری، جواد [1] استادیار گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • شکاری نیری، جواد [1] استادیار گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ص

 • صادقی، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
 • صالح صدق پور، بهرام [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • صالح صدق پور، بهرام [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • صداقتی، عباس [1] استادیار، گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • صرامی، نفیسه [1] پژوهشگر دکترای معماری ،گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • صفری، حسین [1] استادیار گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • صلواتیان، سیده مامک [1] استادیار، گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

ض

 • ضرغامی، اسماعیل [1] استاد عضو گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ط

 • طالبیان، محمد حسن [1] دانشیار، عضو هیأت علمی گروه مرمت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طالب هاشمی، سیده سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • طاهرطلوع دل، محمدصادق [1] دانشیار عضو گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • طاووسی، محمود [1] استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
 • طغیانی، شیرین [1] استادیار، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • طهماسبی، ارسلان [1] استادیار گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • طوفان، سحر [1] استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ع

 • عباسی، نوشین [1] گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • عبدی، عالیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عرفانی، جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • عظمتی، حمیدرضا [1] استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • عظیمی حسن آبادی، علیرضا [1] دانشگاه آزاداسلامی،واحد اردستان

غ

 • غفوری فرد، حسن [1] استاد گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

ف

 • فتاحی، کاوه [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
 • فخار تهرانی، فرهاد [1] دانشیار گروه مرمت ابنیه و بافت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • فلامکی، محمدمنصور [1] استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

ق

 • قیابکلو، زهرا [1] دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • قاسمی سیچانی، مریم [1] دکتری معماری، گروه معماری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قدیم زاده، سمیه [1] دانشجوی دوره دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • قنبران، عبدالحمید [1] دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ک

 • کاکائی، قاسم [1] استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
 • کاویان، مجتبی [1] مربی، عضو هیأت علمی گروه مرمت، دانشکده هنر و معماری دانشگاه حکیم سبزواری دانشجوی دکتری مرمت ابنیه دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، فریبرز [1] استادیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • کریمی نیا، شهاب [1] استادیار، گروه معماری ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • کمالی تبریزی، سینا [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده مهندسی معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

گ

م

ن

 • ناظمی، الهام [1] استادیار، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • نجاری، رعنا [1] دانشجوی دوره دکتری ، دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایى، تهران ، ایران
 • ندیمی، هادی [1] استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ندیمی، هادی [1] استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نیستانی، جواد [1] دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • نظری، مرضیه [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • نقی زاده، محمد [1] واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • نیک سرشت، مریم ناز [1] دانشجوی دکتری، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
 • نوروزی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته معماری منظر، گروه معماری و منظر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

و

ه

ی

 • یوسفی، حسن [1] دانشجوی دکتری باستانشناسی دوران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
 • یوسفی، ماندانا [1] کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین