بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ت

 • توکلو، نعیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت دانشکده پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

ج

 • جیدری، علی اکبر [2] عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
 • جعفری ها، رضا [1] استادیار معماری, مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران
 • جعفری ها، رضا [1] دانشجوی دکترای معماری دانشگاه تربیت مدرس
 • جم، فاطمه [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ح

خ

د

ذ

 • ذوالفقارزاده، حسن [1] دانشیار گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ذوالفقارزاده، حسن [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

ر

ز

س

ش

 • شاهچراغی، آزاده [1] دانشیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شکاری نیری، جواد [1] استادیار گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • شکاری نیری، جواد [1] استادیار گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ص

 • صادقی، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
 • صالح صدق پور، بهرام [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • صالح صدق پور، بهرام [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • صرامی، نفیسه [1] پژوهشگر دکترای معماری ،گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • صفری، حسین [1] استادیار گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • صلواتیان، سیده مامک [1] عضو هیات علمی، استادیار، گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

ض

 • ضرغامی، اسماعیل [1] استاد عضو گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ط

 • طالب هاشمی، سیده سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • طاهرطلوع دل، محمدصادق [1] دانشیار عضو گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • طاووسی، محمود [1] استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
 • طغیانی، شیرین [1] گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • طهماسبی، ارسلان [1] استادیار گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • طوفان، سحر [1] استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ع

غ

 • غفوری فرد، حسن [1] استاد گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ف

 • فتاحی، کاوه [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
 • فخار تهرانی، فرهاد [1] دانشیار گروه مرمت ابنیه و بافت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • فلامکی، محمدمنصور [1] استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

ق

ک

گ

م

ن

 • ناظمی، الهام [1] گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • نجاری، رعنا [1] دانشجوی دوره دکتری ، دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایى، تهران ، ایران
 • ندیمی، هادی [1] استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ندیمی، هادی [1] استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نیستانی، جواد [1] دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • نظری، مرضیه [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • نقی زاده، محمد [1] واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • نیک سرشت، مریم ناز [1] دانشجوی دکتری، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
 • نوروزی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته معماری منظر، گروه معماری و منظر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

و

ه

ی