دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-76 (علمی-پژوهشی)