دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
2. زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر

صفحه 15-29

رضا جعفری ها؛ مجتبی انصاری؛ محمد رضا بمانیان