دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
2. بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره فرهنگی ایران

صفحه 24-38

محمود طاووسی؛ جواد شکاری نیری؛ بهزاد بهلولی