اعضای هیات تحریریه

اعضای محترم هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

مدیر مسئول

دکتر حسن ذوالفقارزاده

معماری دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=85&lang=0
zolfagharzadehatarc.ikiu.ac.ir
0000-0003-0939-7369

سردبیر

دکتر غلامحسین معماریان

معماری استاد - دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/find.php?item=27.7793.9969.fa
memarianatiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا اعوانی

فلسفه استاد-دانشگاه شهید بهشتی

www.irip.ir/Home/Single/158
aavaniatirip.ir

دکتر سید رحمان اقبالی

معماری دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=83&lang=0
s.r.eghbaliatarc.ikiu.ac.ir
0000-0002-4589-690X

دکتر سید محسن حبیبی

شهرسازی استاد-دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir/fa/contents/person/staff/fineart/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D9%87%D9%86%D8%B1.%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.html
smhabibiatgt.ac.ir

دکتر عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه استاد - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=109&lang=0
ahesamifaratikiu.ac.ir
0000-0002-9350-9951

دکتر مهدی زندیه

معماری دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=86&lang=0
zandiehatarc.ikiu.ac.ir

دکتر جواد شکاری نیری

باستان شناسی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=82&lang=0
shekariatikiu.ac.ir
0000-0002-7299-728X

دکتر مهدی شیبانی

معماری استاد - دانشگاه شهید بهشتی

archurb.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1040
m-sheybaniatsbu.ac.ir

دکتر منصور فلامکی

معماری- مرمت استاد- دانشگاه تهران

moh.falamakiatiauctb.ac.ir

دکتر زهرا قیابکلو

معماری دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghiabaklou/?lang=fa-ir
ghiabaklouatut.ac.ir

دکتر ایرج محمودزاده کنی

راه و ساختمان استاد - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/imkani
imkaniatut.ac.ir
0000-0003-0124-7868

دکتر غلامحسین معماریان

معماری استاد - دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/find.php?item=27.7793.9969.fa
memarianatiust.ac.ir

دکتر سید ابوالحسن نائینی

عمران استاد- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=43&lang=0
naeini_hatikiu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر پدرام حصاری

معماری استادیار

infoatat.journals.ikiu.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس حامد محمدی بیرق

شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

muhammadibeiraqatorg.ikiu.ac.ir
02833901814

ویراستار

مهندس ابوالفضل احمدنژاد

معماری مجله علمی پژوهشی اندیشه معماری

infoatat.journals.ikiu.ac.ir