اعضای هیات تحریریه

اعضای محترم هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

مدیر مسئول

دکتر حسن ذوالفقارزاده

معماری دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=85&lang=0
zolfagharzadeharc.ikiu.ac.ir
0000-0003-0939-7369

سردبیر

دکتر غلامحسین معماریان

معماری استاد - دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/find.php?item=27.7793.9969.fa
memarianiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا اعوانی

فلسفه استاد-دانشگاه شهید بهشتی

www.irip.ir/Home/Single/158
aavaniirip.ir

دکتر سید رحمان اقبالی

معماری دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=83&lang=0
s.r.eghbaliarc.ikiu.ac.ir
0000-0002-4589-690X

دکتر سید محسن حبیبی

شهرسازی استاد-دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir/fa/contents/person/staff/fineart/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D9%87%D9%86%D8%B1.%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.html
smhabibiut.ac.ir

دکتر عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه استاد - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=109&lang=0
ahesamifarhum.ikiu.ac.ir
0000-0002-9350-9951

دکتر مهدی زندیه

معماری دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=86&lang=0
zandieharc.ikiu.ac.ir

دکتر جواد شکاری نیری

باستان شناسی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=82&lang=0
shekariarc.ikiu.ac.ir
0000-0002-7299-728X

دکتر مهدی شیبانی

معماری استاد - دانشگاه شهید بهشتی

archurb.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1040
m-sheybanisbu.ac.ir

دکتر منصور فلامکی

معماری- مرمت استاد- دانشگاه تهران

moh.falamakiiauctb.ac.ir

دکتر زهرا قیابکلو

معماری دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghiabaklou/?lang=fa-ir
ghiabaklouut.ac.ir

دکتر ایرج محمودزاده کنی

راه و ساختمان استاد - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/imkani
imkaniut.ac.ir
0000-0003-0124-7868

دکتر غلامحسین معماریان

معماری استاد - دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/find.php?item=27.7793.9969.fa
memarianiust.ac.ir

دکتر سید ابوالحسن نائینی

عمران استاد- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=43&lang=0
naeinieng.ikiu.ac.ir

کارشناس نشریه

خانم فاطمه یوسفی پور

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

infojoat.journals.ikiu.ac.ir
02833901813