فراخوان مقاله دوفصلنامه اندیشه معماری

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در راستای اعتلا و ارتقای دانش معماری، دوفصلنامه اندیشه معماری را منتشر می‌کند. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم در این رشته دعوت می نماید مقالات پژوهشی خود را از طریق سامانه دوفصلنامه ارسال فرمایند.


اهداف دوفصلنامه:
1-انتشار دانش علمی ، فنی و تخصصی در زمینه معماری
2-کمک به ارتقاء و تعمیق و توسعۀ سطح دانش در زمینه‌های مورد توجه دوفصلنامه

محورهای موضوعی دوفصلنامه :
• سیر تحول و توسعه و آینده پژوهی اندیشۀ معماری
• نقد و بررسی تحلیلی ، مقایسه ای و  تطبیقی سبک ها و اندیشه های معماری از بعد نظری و عملی
• جهان بینی  دینی،  فلسفی و علمی در مبانی نظری معماری
• بیان دیدگاههای علمی و پژوهشی با استناد بر طرح های پژوهشی و مطالعات فراگیر در سطح داخلی و خارجی در زمینه معماری، برنامه ریزی، طراحی شهری با گرایش به مسکن و کاربریها ، محیط کالبدی و سکونتگاههای شهری و روستایی
• بررسی دانش، فنون و طراحی ساختمان، عناصر و جزییات و هنرهای وابسته
• دیدگاه ها و نظریه پردازی و تجارب در عرصه معماری، برنامه ریزی معماری

• تفکرات و تجارب تاریخی، مرمتی، مدیریتی و کارگاهی در معماری

• مبانی فکری و تجارب عملی در معماری منظر و چشم اندازها و دیگر عملکردها

• مطالعه و طراحی مجموعه ها و ساختمان های صنعتی و انرژی، معماری پایدار و دستاوردهای میان رشته ای و فناوری های نوین در معماری

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دوفصلنامه اندیشه معماری به آدرس http://at.journals.ikiu.ac.ir مراجعه فرمایید.