داوران

دریافت فایل راهنمای داور

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید محمد حسین آیت اللهی روانشناسی محیطی، معماری سنتی استادیار گروه معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
قادر احمدی اصول و مبانی نظری معماری هیات علمی دانشگاه ارومیه
فرهاد احمدنژاد اصول و مبانی نظری معماری استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
علی یاران اصول و مبانی نظری معماری، آموزش معماری، مسکن استاد گروه هنر و معماری، وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، تهران، ایران
مریم آزموده معماری منظر، معماری و انرژی استادیار، گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
علی اسدپور معماری منظر استادیار گروه معماری، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران
فرزانه اسدی ملک جهان تکنولوژی معماری استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
سید غلامرضا اسلامی اصول و مبانی نظری معماری، آموزش معماری، مسکن، معماری اسلامی استاد گروه معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد اصغریان جدی آموزش معماری، مرمت ابنیه و بافت های تاریخی دانشیار گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید رحمان اقبالی اصول و مبانی نظری معماری، آموزش معماری، معماری و انرژی دانشیار گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
سجاد اکبری بالدرلو اصول و مبانی نظری معماری، طراحی فضای آموزشی استادیار گروه معماری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
غلامرضا اکرمی آموزش معماری، مسکن، معماری سنتی دانشیار گروه معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فریبا البرزی اصول و مبانی نظری معماری استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
ایدا آل هاشمی معماری منظر استادیار گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
نینا الوندی پور روانشناسی محیطی، معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
عقیل امامقلی روانشناسی محیطی، مرمت ابنیه و بافت های تاریخی استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
بهرام امین زاده روانشناسی محیطی دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
بهناز امین زاده گوهرریز روانشناسی محیطی، معماری منظر استاد گروه معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الهام اندرودی مرمت ابنیه و بافت های تاریخی استادیار گروه مرمت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رامین انصاری مسکن استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
ملیحه باباخانی مسکن استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمدصابر باقریان اصول و مبانی نظری معماری، حکمت و فلسفه، روانشناسی محیطی، روستا استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
حامد بیتی اصول و مبانی نظری معماری استادیار گروه، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تیریز، ایزان
کاوه بذرافکن اصول و مبانی نظری معماری استادیار گروه معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
ناصر براتی روانشناسی محیطی دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
محمد رضا بمانیان اصول و مبانی نظری معماری، معماری اسلامی استاد گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدعلی بنی هاشمی آموزش معماری، معماری سنتی مربی گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
محمد پروا اصول و مبانی نظری معماری، معماری سنتی استادیار گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
علی پناهی معماری و انرژی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
حسنعلی پور مند اصول و مبانی نظری معماری دانشیار گروه هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محسن تابان معماری منظر، معماری و انرژی استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران
بهاره تقوی نژاد اصول و مبانی نظری معماری استادیار گروه صنایع دستی. دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
ناصر ثبات ثانی اصول و مبانی نظری معماری استادیار گروه معماری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
احمد جامعی معماری و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
رضا جعفری ها مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، معماری اسلامی، معماری منظر استادیار گروه معماری، دانشگاه بویین زهرا، بویین زهرا، ایران
شهرام جمشیدی مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، مسکن استادیار گروه مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
فریبرز حاجی سید جوادی هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی اکبر حیدری روانشناسی محیطی، معماری اسلامی، معماری سنتی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
محمد حسن حیدری حکمت و فلسفه
وحید حیدرنتاج معماری منظر دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
عبدالرزاق حسامی فر حکمت و فلسفه عضو هیأت عمی گروه فلسفه
اکرم حسینی مسکن، معماری اسلامی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
سید بهشید حسینی معماری سنتی دانشگاه تهران
پدرام حصاری آموزش معماری، تکنولوژی معماری، مسکن دانشگاه تربت حیدریه
فرزین حق پرست تکنولوژی معماری، معماری و انرژی گروه معماری دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
مهدی حمزه نژاد معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت
مهدی خاک زند معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران
آراده خاکی قصر اصول و مبانی نظری معماری گروه معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدعلی خانمحمدی معماری اسلامی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا خدایی معماری منظر هیات علمی/ دانشگاه آزاد واحد یادگار امام
ساجده خراباتی مسکن، معماری اسلامی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم خستو روانشناسی محیطی عضو هییت علمی گروه شهر سازی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
محمد دیده بان تکنولوژی معماری، معماری سنتی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
نرگس دهقان روانشناسی محیطی، معماری و انرژی گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
پویا دولابی معماری منظر دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه خلیج فارس
کیانوش ذاکر حقیقی معماری و انرژی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
حسن / ذوالفقارزاده اصول و مبانی نظری معماری، آموزش معماری، حکمت و فلسفه، معماری اسلامی، معماری سنتی، معماری و انرژی عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی
رضا رحیم نیا مرمت ابنیه و بافت های تاریخی استادیار گروه مرمت و احیاء بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حسن رضائی اصول و مبانی نظری معماری استادیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
محمد رعایت جهرمی حکمت و فلسفه
سید عباس یزدانفر آموزش معماری، مرمت ابنیه و بافت های تاریخی
مهدی زندیه روانشناسی محیطی، معماری منظر عضو هیأت علمی گروه معماری (منظر) معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
سارا زهری روانشناسی محیطی معماری،معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران
رضا سامه اصول و مبانی نظری معماری، معماری اسلامی گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین سلطانزاده معماری اسلامی
محمد سلطان زاده معماری اسلامی گروه معماری- دانشکده هنر و معماری- دانشگاه شهید باهنر- کرمان- ایران
جمال الدین سهیلی روانشناسی محیطی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
آزاده شاهچراغی معماری منظر استادیار وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران
عباسعلی شاهرودی بهنمیری آموزش معماری، تکنولوژی معماری، معماری اسلامی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
مهدی شیبانی معماری منظر اعضا هیات علمی
علی شرقی مسکن، معماری منظر، معماری و انرژی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مریم شیروانی مرمت ابنیه و بافت های تاریخی استادیار مرمت دانشگاه هنر شیراز
اسماعیل شیعه روانشناسی محیطی
مینو شفایی آموزش معماری استادیار دانشگاه هنر اصفهان
جواد شکاری نیری معماری سنتی مرمت و احیای بناهای تاریخی، معماری و شهرسازی، بین المللی امام خمینی، قزوین ، ایران
رضا شکوری اصول و مبانی نظری معماری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
یاسر شهبازی تکنولوژی معماری عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
علیرضا صیاد گروه آموزشی سینما،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
ابوذر صالحی معماری اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
بهرام صالح صدق پور روانشناسی محیطی دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حسین صفری روانشناسی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
سیده مامک صلواتیان مسکن، معماری و انرژی عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
شینا ض برنجی معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
اسماعیل ضرغامی مسکن استاد عضو گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،
منوچهر طبیبیان روانشناسی محیطی استاد ، گروه شهرسازی ، دانشگاه معماری و شهرسازی ، واحد تهران ، دانشگاه تهران ، ایران
محمد رضا عراقچیان‌ تکنولوژی معماری، روانشناسی محیطی، مسکن، معماری و انرژی دانشگاه بو علی سینا همدان
حمیدرضا عظمتی آموزش معماری، طراحی فضای آموزشی گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،
محمد علی آبادی اصول و مبانی نظری معماری استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
مهران علی الحسابی مسکن
سحر علینژاد مجیدی اصول و مبانی نظری معماری استادیار گروه معماری، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهرود.
مهدی غیایی معماری و انرژی هیات علمی/ دانشگاه آزداسلامی واحد یادگار امام
مهدی فاطمی معماری منظر عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
سمیه فدائی نژاد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی هیئت علمی دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری
مریم فرهادی مسکن هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا قیابکلو معماری و انرژی هیئت علمی
سید علی قاسم زاده معماری اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
محمد علی قاسمی نژاد روانشناسی محیطی دکتری روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
مینو قره بگلو آموزش معماری، روانشناسی محیطی
عبدالحمید قنبران اصول و مبانی نظری معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مریم کیایی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علیرضا کاکاوند روانشناسی محیطی عضو هیئت علمی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مریم کامیار معماری منظر بنیاد دانشنامه نگاری ایران - وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
حامد کامل نیا اصول و مبانی نظری معماری، آموزش معماری، مسکن دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر کج باف استاد تمام تاریخ دانشگاه اصفهان
عاطفه کرباسی اصول و مبانی نظری معماری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز کریمی مسکن
امیررضا کریمی آذری روانشناسی محیطی، طراحی فضای آموزشی، مسکن گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
منصور یگانه اصول و مبانی نظری معماری عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
یوسف گرجی مهلبانی معماری و انرژی عضو هیات علمی گروه معماری- دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
حسینی مقدم محمد استاد در زمینه آینده پژوهی
محمد مهدی محمودی طراحی فضای آموزشی، مسکن دانشگاه تهران
مهناز محمودی زرندی معماری و انرژی عضو هیات علمی آزاد قزوین
سیدمصطفی مختاباد امرئی حکمت و فلسفه استاد ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران
حسین مدی روستا، معماری و انرژی هیئت علمی/ مدیر گروه معماری
لیلا مدقالچی معماری منظر عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرجان مرتضوی اصول و مبانی نظری معماری گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
احمد میرزا کوچک خوشنویس مرمت ابنیه و بافت های تاریخی استادیار گروه ابنیه و بافت، پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران
مرتضی میرغلامی آموزش معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
سید مهدی میرهاشمی مسکن گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، ایران
علی مصیب زاده مسکن استادیار گروه معماری
حامد مضطرزاده استادیار گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
سید مجید مفیدی معماری و انرژی
سید مجید مفیدی شمیرانی معماری و انرژی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محمد منان رئیسی اصول و مبانی نظری معماری هیات علمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری دانشگاه قم
مهدی مهدی خانی مسکن گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سارا مهدی زاده معماری اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه مهدیزاده سراج اصول و مبانی نظری معماری، مرمت ابنیه و بافت های تاریخی استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
جمال الدین مهدی نژاد معماری اسلامی دانشیار عضو گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد جواد مهدوی نژاد اصول و مبانی نظری معماری، تکنولوژی معماری عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا مهربانی گلزار معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد مهوش معماری اسلامی دانشگاه بجنورد/ دانشکده هنر/ گروه معماری
سجاد موذن مرمت ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید علی محمد موسوی روانشناسی محیطی عضو هیئت علمی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محسن موسوی آموزش معماری، طراحی فضای آموزشی عضو هیات علمی
اصغر مولایی معماری اسلامی استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
محمد مهدی مولایی اصول و مبانی نظری معماری دانشکده هنر و معماری، گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان
صلاح الدین مولانایی معماری سنتی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
کورش مومنی اصول و مبانی نظری معماری، معماری اسلامی عضو هیات علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران
شهریار ناسخیان روستا، مرمت ابنیه و بافت های تاریخی دکتری مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، گروه مرمت بنا و احیاء بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
احد نژاد ابراهیمی مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، معماری اسلامی mosalla
جواد نیستانی معماری اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمود نصیری انصاری عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحمید نقره کار معماری اسلامی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد نقی زاده معماری اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
شعله نوذری مسکن عضو هیئت علمی و رییس بخش معماری و طراحی محیط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ایران
سعید نوروزیان ملکی مسکن دانشگاه شهید بهشتی
پریسا هاشم پور معماری و انرژی دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
رحیم هاشم پور روانشناسی محیطی، مسکن عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی
بهزاد وثیق آموزش معماری، معماری اسلامی استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول روبروی پایگاه چهارم شکاری شهید وحدتی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور
حسنا ورمقانی اصول و مبانی نظری معماری استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
علی وکیلی تکنولوژی معماری
نیما ولی بیگ مرمت ابنیه و بافت های تاریخی گروه مرمت، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران