دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-235 

مقاله علمی پژوهشی

1. اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)

صفحه 1-16

رضا مرادپور؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی


4. نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر*

صفحه 60-83

علی رحمتی زاده؛ حسین سلطان زاده؛ ایرج اعتصام؛ سیدمصطفی مختاباد امرئی


6. بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری

صفحه 106-124

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ اسماعیل ضرغامی؛ سینا کمالی تبریزی؛ امید حیدری پور