دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-220 
4. اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی

صفحه 44-58

مریم ناز نیک سرشت؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدباقر حسینی


5. تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری

صفحه 59-75

سمیه موسویان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی؛ آزاده شاهچراغی