دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-207 

مقاله علمی پژوهشی

1. معماری اسلامی از منظر علم دینی

صفحه 1-13

محمد مهوش؛ مصطفی ارغیانی


12. بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی

صفحه 172-188

الهام حاتمی گلزاری؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ قادر بایزیدی؛ فؤاد حبیبی