دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-265 

مقاله علمی پژوهشی

1. شاخصه‌های ایده‌پردازی در فرآیند طراحی از دیدگاه نشانه‌شناختی با کاربست تحلیل عامل R

صفحه 1-11

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور