تماس با ما

نشانی قزوین. خیابان نوروزیان. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). دانشکده معماری و شهرسازی. دفتر نشریه علمی پژوهشی "اندیشه معماری"

 وب سایت: http://at.journals.ikiu.ac.ir

پست الکترونیکی:  info@at.journals.ikiu.ac.ir

 تلفن و نمابر: 02833901820