بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

چشمه عمارت یا کوشک های داخل دریاچه، یکی از ابداعات باغ سازی ایرانی، دارای عملکردها و مزیت های بیشماری بوده و جهت بهره برداری های گوناگون ساخته شده است. در دهه های گذشته، ارزش های بنیادی این نوع آثار، چندان به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته و در حد شایسته تبیین نشده است، در کنار تعبیرهای ناقص، در مواردی غیر واقعی، از نامگذاری های سلیقه ای متعدد نیز رنج می برد. ساختار و عملکردها، محل پیدایش چشمه عمارت، گستره و حدود آن، از پرسش های اساسی پژوهش حاضر است. شیوه پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چشمه عمارت ساختار خلاقانه ای در باغ سازی ایرانی با تنوع در طرح ها و رویکردها است. که در آن کوشک یا عمارت به جای اسقرار در زمین خاکی باغ ، در داخل آب محصور است و یا جریان آب در داخل آن ها، با عملکرد های ویژه ای برجسته شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که چشمه عمارت ها علاوه بر مناطق جغرافیایی نوار شمالی ایران مانند چشمه عمارت «اِئل گُلی» «چشمه عمارت عباس آباد» در مناطق دیگری نیز ساخته شده اند. باغ سازی ایرانی در ادامه فرایند تکاملی خود پا فراتر گذاشته و به ایجاد باغ در درون آب دریاچه و استخر ها پرداخته است که به عنوان «چشمه باغ» معروف هستند. فرضیه پژوهش، لفظ چشمه عمارت را مناسب ترین واژه برای تعبیر چنین مناظری در باغ سازی قلمداد کرده و بر نفوذ گسترش فرهنگ باغ سازی ایرانی، بویژه انتشار طرح چهار باغ و چشمه عمارت و چشمه باغ در سرزمین هند، با مقیاسی گسترده در عصر تیموری و صفوی تاکید دارد. ساخت چشمه عمارت ها علی رغم سختی انجام چنین پروژه هایی، و هزینه بر بودن آن، براساس جاذبه های متعددی که داشته برای سازندگان از توجیه لازم برخوردار بوده است. هدف این پژوهش بررسی شکل گیری چشمه عمارت به عنوان یکی از عناصر و ره آورد باغ سازی ایرانی و ریشه یابی آن در تاریخ و فرهنگ باغ سازی ایرانی و تعبیرهای مستند مبنایی و متقن است.

چکیده تصویری

بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of the mansion fountain in Iranian gardening and its distribution

نویسنده [English]

 • Javad Shekari Nayerri
Assistant professor in Conservation of Architectural Heritage, Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The combination of Iranian garden with crofts and basins of water in the center of the tree and the wall, with the usual designs of four gardens, in various forms. The mansion or lagoon springs, one of the innovations of Iranian gardening, has numerous functions and abilities, and is made for various uses. The purpose of this research is to investigate the formation of the mansion spring as one of the elements of Iranian gardening and Its rooting in the history and culture of Iranian gardening. The research methodology is descriptive-analytical using historical sources and investigating the existing effects on the subject. The structural number and variety of its functions, the source of the spring of the mansion, and its range are among the fundamental questions of the present study. The results and findings of the research show that the spring of the mansion is an innovative structure in Iranian gardening in which the palace or mansion is enclosed in the water instead of the settlement between the flower gardens and the water flow within them, With special features highlighted. The results of the surveys indicate the influence and expansion of Iranian gardening culture in neighboring and even remote regions. Particularly the publication of the four garden plan, the spring of the mansion and the garden of spring in many parts of India, inspired by Iranian designs in the past, especially during the Timurid and Safavid era . The pivotal role of water in addition to creating atmospheres, gashes and waterfalls, fountains and pools, swimming pools and water wells and ponds and gangways in the landscape and function of gardens, has displayed a variety of unique features that Todays they can be a model for designers and technicians. The results of the surveys show that the spring of the mansions in addition to the geographic regions of the northern strip of Iran, such as the "eil Goli" spring, "the spring of Abbas Abad mansion," were built in other areas. Iranian gardening has gone further in its evolutionary process and created a garden within the water of the lake and pools, which are known as "Garden Fountains". The construction of the fountains of the mansions, despite the difficulty of carrying out such projects, and the cost of it, were based on the many attractions that it had for the builders to justify Documents such as historical texts and drawings and drawings left some of these uses point to the fountains of the buildings and depicted them. The use of these places to perform musical scenes and dance and singing in the shade of the tree, and the breeze and the pleasing view of the water have been the commonplace of kings in these places. For this reason, the parable has been used to express the beauty of these types of gardens, but this, despite their artistic, cultural, scientific and technical values, does not justify the sanctity of such works. It was a necessity to create royal gardens along the highway along the roads for resting the shrine and forcing the rulers to rest. The interest of the Safavid kings, especially Shah Abbas, has been included in the construction of facilities and buildings between the way of the construction of gardens on such routes and the creation of resorts, and it has become inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Garden Fountain
 • Shalimar Garden
 • Fountains Mansion
 • Tabriz Eil Goli
 • Farah Abad Garden
 • Abbas Abad Mansion Fountain
 • · آصف، محمدهاشم (رستم الحکماء) ۱۳۵۷، به اهتمام محمد مشیری ،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران.   
 • · الهی، یوسف, شکری فومشی،  محمد، شهرام قلی پور، 1385، عکس­های تاریخی بابل ناشر: رسانش نوین، تهران.
 • · اعتمادالسلطنه (صنیع‌الدوله) ،محمد حسن خان، 1367، مرآت البدان، به تصحیح عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث. جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.              
 • · ابونصری هروی، قاسم ابن یوسف، 1365، ارشاد الزراعه، به اهتمام محمد مشیری، ناشر: جهاد دانشگاهی، تهران                     
 • · اعتضادی، لادن؛  گلستانی، سعید؛  1397، بازیابی طرح و بازخوانی باغ‌های ناشناخته ایران نمونه موردی: باغ نشاط نیشابور، مطالعات معماری ایران، دوره 1، شماره 14، ص. 21-46.                                                   
 • · انصاری، مجتبی؛ صالح، الهام؛ 1391، بررسی تطبیقی نگارگری مکتب دوم تبریز و باغ ایرانی در دوره تیموری و صفوی، فصلنامه علمی پژوهشی نگره، شماره22، صص.5-24.                       
 • · ترکمان، اسکندر بیگ، مورخ، محمد یوسف، 1317، ذیل تاریخ عالم آرای عباسی، تصحیح  سهیلی خوانساری، ناشر چاپخانه اسلامیه ترکمان، اسکندر بیگ، 1392، تاریخ عالم آرای عباسی، به اهتمام ایرج افشار جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات امیر کبیر، تهران.         
 • · جهانگیر، نورالدین محمد، 1359، جهانگیرنامه یا توزک جهانگیری گورکانی، به کوشش: محمد هاشم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران- ایران.      
 • · حیدرنتاج، وحید، 1396، نقش عناصر منظر (آب و بستر جغرافیایی) در شکل­گیری باغ بحرالارم بابل، باغ نظر، سال چهاردهم، شماره 54، ص.5-20.  
 • · حیدر نتاج، دکتر وحید، ۱۳۹۱، بحرالارم باغ جزیره­ای در بارفروش، نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال).                         
 • · خوانساری، مهدی، مقتدر، محمدرضا، یاوری، مینوش، 1383، باغ ایرانی بازتابی از بهشت، ناشر: دبیرخانه همایش بین­المللی باغ ایرانی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهران.     
 • · فومنی، عبدالفتاح، 1274، تاریخ گیلان، مترجم: برنهارد دارن، پترزبورگ، روسیه رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، 1352،  آثار ملی اصفهان، ناشر: انجمن آثار ملی، تهران.                         
 • · ریاض، محمد،1354، ادبیات فارسی در شبه قاره هند و پاکستان(4)، هنر و مردم، - 159 و 160، ص.76-87                                
 • · ریاض الاسلام،1373،  تاریخ روابط ایران و هند، ترجمه محمد باقر آرام، عباس­قلی غفاری فرد، انتشارات امیر کبیر تهران.
 • · زانکری، لوئیجی، و همکاران 1391، باغ­های ایرانی اسلامی، ترجمه مجید- راسخی و فرهاد فخار تهرانی، ناشر: دفتر پژوهش­های فرهنگی تهران 
 • · دلاواله، پیترو (1384) سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه شعاع­الدین شفا، چاپ دوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.                                        
 • · ذکاء، یحیی، 1368، تبریز، شهرهای ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، صص.151-202.                      
 • · سرفراز، علی اکبر، آزمون، زینب، 1383،چشمه عمارت عباس­آباد، مجله باغ نظر، دوره 1، شماره 2، صص. 43-49.                                                 
 • · سروش، مهرنوش، خضرائی، سید عمالدین،1387، آثار گنج علی خان و علی مردان خان در ایران و شبه قاره هند، با تکیه بر باغ شالیمار، گلستان هنر، شماره 13، فرهنگستان هنر، ص.8-23.                  
 • · سلطان­زاده، حسین، سلطان­زاده علیرضا، 1396، اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی، منظر، شماره 38، صص.6-19.                                                  
 • · سلطان­زاده، حسین؛ 1389، تبریز خشتی استوار در معماری ایران، ناشر دفتر پژوش­های فرهنگی، ایران - شاه­چراغی، آزاده، 1391، پارادایم پردیس­های ایرانی، چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
 • · شکاری نیری، جواد، 1391، «تختگاه قزوین سرآغازی در انتشار گستردۀ هنر ایرانی در قلمرو گورکانیان هند» مجموعه مقالات همایش بین­المللی قزوین عصر صفوی، به کوشش باقر: علی عادلفر، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین. ص.704-732.                   
 • · شکاری نیری، جواد، 1397، «چشمه عمارت» فرآیند تکاملی معماری  پردیس­های ایرانی  (نمونه موردی ایل گلی تبریز با مقایسه) مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی، صص1-22.
 • · طاهری، ابوالقاسم؛ 1347 ، جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران ، آذربایجان از نظر جهانگردان، انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران، تهران.      
 • · کارنگ، عبدالعلی، ۱۳۷۴، آثار باستانی آذربایجان، ج۱، چاپ دوم، ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ص143- 146.                             
 • · کبیر صابر، محمد باقر؛ صدری­کیا، سمیه؛ 1387، باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن، گلستان هنر، شماره 12 ص 86-92 گودرزیان، شروین، مفهوم نظرگاه در مقایسه باغ‌های ایران و هند، هنر تمدن شرق، دوره 2، شماره 3، بهار 1393، ص. 32-39.                  
 • · لاهورى، عبدالحمید 1867، پادشاه نامه، تصحیح مولوی کبیرالدین احمد و مولوى عبدالرحیم، جلد 2، کلکته.  
 • · میرفندرسکی، محمد امین، باغ در مفهوم باغ، هفت شهر، دوره 1، شماره 3، بهار 1380، صفحه 4-13. - منصوری، سید امیر، 1384،درآمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی، فصلنامه باغ نظر، سال دوم، شماره سوم، تهران، صص.58-63.   
 • · موسوی، سید محسن؛ مرادی، امیر؛ پیشه ور، جمیلا؛1391، عنصر آب در معماری تبرستان با نگاهی به باغ تاریخی عباس­آباد بهشهر،  محل انتشار: نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)ص.492-485.  
 • · مهربانی گلزار، محمدرضا، فاطمی، مهدی .1395، ساختار کوشک در باغ­های خراسان؛ الگویی برای سکونت دائم، فصلنامه هنر و تمدن شرق، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص.42-51.          
 • · نادر میرزا، قاجار،1393، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ویراستار: غلامرضا طباطبائی‌ مجد، ناشران: آیدین، یانار.                                   
 • · نعیما، غلامرضا،1387، باغ­های ایرانی، چاپ دوم، انتشارات پیام، تهران.                                       
 • · ویلبر، دونالد نیوتن، 1394، معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانیان، مترجم: عبدالله فریار، چاپ سوم، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.       
 • · ویلبر، دونالد نیوتن،  1387، باغ­های ایران و کوشک­های آن، ترجمه مهین دخت صبا، چاپ پنجم، انتشارات: علمی – فرهنگی،  تهران.                              
 • · وحید قزوینی، محمد طاهر، 1329، عباس­نامه (یا شرح زندگانی 22 ساله شاه عباس دوم 1052-1073) تصحیح و حاشیه: ابراهیم دهگان، ناشر کتاب فروشی داودی اراک.
 • · Asef, Mohammad hashem (Rostam al-Hakmaa), 1357, by Mohammad Moshiri, Third edition, Amir Kabir Publishing House, Tehran.      
 • · Ansari, Mojtaba, Saleh, Elham; 1391, A Comparative Study of the Painting of the Second School of Tabriz and the Iranian Garden in the Timurid and Safavid Period, Journal of Neda Research, No. 22, pp. 5-31.  
 • · Bubbar, Prahlad, 2016, Indian Miniature Paintings and Masters of 19th Century Photography, Asia Week, New York, USA, LONDON.
 • · Etemad al-Saltanah (Sana'id al-Dawlah), Mohammad Hassan Khan, 1367, Merat al-Boldan, corrected by j-hAbdul Hussein Navai and Mir Hashem Mohaddes. Volume I, Tehran University Press.                      
 • · Della Valle, Pietro (2005) Viaggi di Pietro della Valle, Translated by Shojaaddin Shafa, Second Edition, Scientific and Cultural Company, Tehran.                      
 • · Elahi, Yousef, Shokri Fomeshi Mohammad, Shahram Gholipour, 2006, Historical Photographs of Babol Publisher: Rasanish Novin, Tehran.           
 • · Etemadi, Ladan; Golestani, Saeed; 1397; Restoration of the design and refurbishment of unknown Iranian gardens. Case study: Neshat Garden, Neyshabur, Architectural Studies. Iran, Volume 1, Issue 14, p. 21-46.            
 • · Haydar Netaj, Dr. Vahid, 1391, Baharalarem Bagh-island in Barrooz, the first national conference on the art of Tabarestan (Past and Present),                                Ibnusari Heravi, Qasim ibn Yusuf, 1365, Ershad Al-Zirateh, Bahtamam Mohammad Moshiri, Publisher: Jihad University, Tehran.
 • · Jahangir, Nooraldin Mohammad, 1359, Jahangirnama or Thuzke Jahangiri Gurkani, in an effort :Mohammad Hashem, B publication The role of landscape elements (water and geography) in the formation of the Baharlararm garden of Babol, Garden of Nazar, year 14, No. 54, pp. 20-20.
 • · Fomeni, Abdolfattah, 1274, History of Guilan, Translator: Bernhard Darren, St. Petersburg, Russia.                                               
 • · Polier ,2014 A page from the Polier Album,  
 • · Sikander, Sattar. 1986. "The Shalamar: A Typical Muslim Garden.” In Environmental Design: Journal of the Islamic Environmental Design Research Centre 2, edited by Attilo Petruccioli, 24-29. Rome.                                            
 • · http://www.sothebys.com-/en/auctions /ecatalogue/2014/art-imperial-india-l14502/lot.271.html(  Access:2019).   
 • · https://www.bonhams.com/auctions /20833/lot/352   A series of 31 paintings by Ghulam 'Ali Khan, Bonhams 2001-20 (Access:2019).         
 • · http://www.sothebys.com /en/auctions/ecatalogue/2014/art-imperial-india-l14502/lot.271.html
 • · Sotheby's 2014) A page from the Polier Album: a view of Shalimar Bagh, Access:2019.      
 • · https://mahendragarh.gov.in/tourist-place/jal-mahal, District Mahendragarh , Developed and hosted by National Informatics Centre,Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India Jal Mahal,( Access:2019)          
 • · http://Tabriz Inaugurated as 2018 Islamic Tourism Capital, Published: January 14, 2018.
 • · http://www.iranmirrorbd.com(Access:2019ps://www.orientalarchitecture.com/sid/871/pakistan/sheikhupura/hiran-minar, (Access: 2019)
 • · http://tabrizlinks.persiangig.com /image/tabriz/093/gadim/tabriz%20gadim%20 (27).jpg (Access:2019).
 • · https://www.gardenvisit.com /history_theory/library_online_ebooks/ml_gothein_history_garden_art_design/persian_gardens_iran_plateau(Access:2019).           
 • · Turkman, Alexander Beig, Movarrekh, Mohammad Youssef, 1317, The following date of the world of Ar'a Abbasi, Correction of Soheil Khansari, Publisher of Islamiyah.    
 • · Turkman Printing, Alexander Bygh, 1392, The History of the Aryat Abbasi, by Iraj Afshar Volume II, Printed Fifth, Amir Kabir Publications, Tehran.        
 • · Taheri, Abolghasem; 1347, Historical Geography of Gilan, Mazandaran, Azerbaijan, Tourists, Central Council Publishing Hall of Imam Khomeini Iran, Tehran.
 • · Khansari, Mehdi, Moghtader, Mohammad Reza, Yavari, Minoosh, 2004, Iranian Garden of Tabibi Paradise, Publisher: Secretary of the House International Garden of Persian Garden, Persian Heritage Organization Reggae and Tourism, Tehran.    
 • · Rafiee Mehrabadi, Abolghasem, 1352, National works of Isfahan, Publisher: National Society for the Performing Arts, Tehran.                                                
 • · Rahimi , Layla; Sabouri, Saber; 1397, The Impact of Climate on Subjective Schemata of Citizens in Urban Space Perception. Case Study: Eagle Parley Tabriz, Geography and Environmental Planning, Volume 29, Issue 3 - Successive No. 71, Pages. 91-110.                                        
 • · Riyadh, Mohammad, 1354, Persian literature in the subcontinent of India and Pakistan (4), Art and people, - 159 and 160, p.76-87.
 • · Riaz al-Islam, 1373, History of relations between India and India, translation of Muhammad Bagher Aram, Abasgholi Ghaffari Fard, Amir Kabir Publishing House of Tehran.
 • · Sankari, Luigi, and Associates 1391, Iranian Persian Garden, Translator Majid -Raskhi and Farhad Fakhar Tehrani, Publisher: Tehran Cultural Research Center.
 • · Karang, Abdolali, 1374, Ancient Art Azerbaijan, C 1, Second Edition, Publisher: The Society of Cultural and Performing Arts, Tehran, 143- 146.
 • · Kabir Saber, Mohammad Bagher; Sadri Kia, Somayeh; 2008; Bagh Khalatpastan, Tabriz, and Kouskh Blue, Golestan Art, No. 12 P. 86-92.                          
 • · Goodarzin, Shervin, The Concept of Point of View in the Comparison of Iranian and Indian Gardens, the Art of Eastern Civilization, Volume 2, Issue 3, Spring 2014, p. 32-39.
 • · Lahouri, Abdul Hamid. 1867, King of the letter, Correction of Rumi Kabir             al-Din Ahmad and Molavi Abdul Rahim, Volume 2, Calcutta.
 • · Sarfaraz, Ali Akbar,Azemon, Zainab, 2004, Fountain of Abbas Abad Mansion,
 • · Sarfaraz, Ali Akbar, Test, Zainab, 2004, Fountain of Abbas Abad Mansion, Journal of Sad Sad, Volume 1, Issue 2, Pages. 43-49.      
 • · Soroush, Mehrnoush, hazrati, Seyyed Emedaddin., 1387, Ganj Ali Khan and Ali Mardan Khan's works in Iran and the Indian subcontinent relying on the garden of Shalimar, Golestan Art, No. 13, Academy of Art, pp.        
 • · Sultanzadeh, Hossein, Sultanzadeh Alireza, 1396, Importance of water and water elements in Iranian garden, Manzar, No. 38, pp. 19-19.
 • · Sultanzadeh, Hossein; 2010; Tabriz, Iran. Architectural clay, Publisher, Iran.
 • · Shahcheraghi, Azadeh, 2012, Paradigm of Iranian Campuses, Third Edition, Jahad University Press, Tehran.
 • · Shekari Niri, Javad, "The Qazvin Ensign in the Extensive Iranian Art Expression in Indian Territories", Proceedings of the International Qazvin Conference of the Safavid Age, by Baqir: Ali Adolfar, Imam Khomeini International University Press, Qazvin, 704- 732.
 • · Shakari Nayeri, Javad, 1397, "Fountain of the Mansion" The Evolutionary Process of the Architecture of the Iranian Campuses (Case Study of Tabriz's Tabriz by Comparison) Proceedings of the 5th National Conference on Architecture and Urbanism over time, Imam Khomeini International University, pp. 1-22.
 • · Mirfandarsaki, Mohammad Amin, Bagh Concept of Garden, Seven Cities, Volume 1, Issue 3, Spring 2001, Page 4-13.
 • · Mansouri, Seyyed Amir, 2005, An Introduction to the Aesthetics of the Iranian Garden, Box 2, No. 63, Tehran, pp. 58-63.
 • · Moosavi, Seyyed Mohassen; Moradi, Amir; Rojahvar, Jamila; 1391; Water element in Tarbestan architecture with a look at Historical center of Abbas Abad in Behshahr Place of publication: The first national conference of the art of Tabarestan (past and present) p.492-485.
 • · Mehraban Golzar, Mohammad Reza. Fatemi, Mehdi., 1395, Couch structure in the gardens of Khorasan, a pattern for permanent residence, the quarterly journal of arts and civilization of the east, fourth year, issue thirteen, pp. 42-51.
 • · Nader Mirza, Qajar, 1393, history and geography Dar al-Saltanah Tabriz, editor : Gholamreza Tabatabaemijd, Publishers: Aydin, Yannar,
 • · Nayma, Gholamreza, 2008, Iranian Gardens, Second Edition, Payam Publication, Tehran.
 • · UNESCO, 2011, The Persian Garden, Islamic Republic of Iran, on the World Heritage List as a cultural landscape on the basis of criteria, ICOMOS Report for the World Heritage Committee, 35th ordinary session,  PP. 174-184.
 • · Wilber, Donald Newton, 1394, Islamic Architecture of Iran during the Ilkhani era, Translator: Abdollah Faryar, Third Edition , Farhan Publication Gay, Tehran -Wilber, Donald Newton, 2008, Iran Gardens and its Shrines, translation of Mahin Dokht Saba, Fifth Edition. Publications: Scientific and Cultural, Tehran.
 • · Vahid Qazvini, Mohammad Taher, 1329, Abbasmeth (or description of 22 year old Shah's life). Abbas II 1052-1073) Correction and Margin: Ibrahim Dehgan, publisher of Davoudi Arak Book Store.    
 • · Zaka, Yahya, 1368, Tabriz, Cities of Iran, by the efforts of Mohammad Yousef Kiani, publications of the University Jihad, Tehran, pp. 151-202.                
 • · Y. Leach, 1998. Paintings from India, Nasser D. Khalili Collection,  London, England.