تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی: بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

از آنجا که محیط درمانی بستری است که به سبب شرایط ویژه کاربران و کارمندان از حساسیت محیطی بالایی برخوردار است،نیازمند انتخاب آگاهانه عناصر فضایی است. این دغدغه هنگامی‌که بیمار کم‌سن بوده از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. چراکه بیماری و حضور در فضای ناآشنای درمان به سبب کمتر بودن قدرت تطابق کودکان با محیط و تجزیه‌وتحلیل مسائل، مشکلات بیشتری ایجاد مینماید. همچنین،طبق مطالعات انجام‌گرفته در بهره‌گیری از نتایج طراحی داخلی در فضای درمانی کودکان باید دقت داشت ضمن به حداقل رساندن وابستگی آن‌ها به سایرین، دلبستگی به محیط را جایگزین نماید. از این رو مسیر مطالعه حاضر بر مبنای این فرضیه شکل می‌گیرد که ارائه الگوهای گرافیکی‌محیطی به صورت عناصر اطلاع‌رسانی و کاربردی-تزئیناتی در طراحی داخلی فضای درمانی می‌تواند با افزایش میزان آگاهی و منحرف کردن حواس کودک به عواملی غیر از درد، محیطی مطلوب جهت بستری کودکان و در نتیجه مدیریت استرس را در پی خواهد‌داشت. این پژوهش که با روش تحلیلی_توصیفی انجام گرفته‌است، به‌منظور دستیابی به اهداف موردنظر ابتدا به مرور نتایج تحقیقات صورت‌گرفته در زمینۀ مذکور و در ادامه به شناخت مفهوم و عناصر گرافیک محیطی و مفاهیم مرتبط در طراحی داخلی ویژه محیط‌های بستری کودکان پرداخته می‌شود. سپس مطالعۀ میدانی بصورت گردآوری داده‌ها از کودکان در قالب نقاشی و از همراهانشان با ابزار پرسشنامه در بیمارستان تخصصی کودکان 17شهریور رشت بعنوان نمونه‌موردی، انجام گرفت. جهت تحلیل داده‌های حاصل از نقاشی کودکان از نرم افزارMAX QDA12 و برای پرسشنامه همراهان از نرم افزار SMART PLS بهره گرفته‌شد و در نهایت نتایج حاصل در قالب جداول و نمودارهای تحلیلی تبیین و راهکارهای پیشنهادی ارائه میگردد. در مجموع نتایج حاصل حاکی از چگونگی بکارگیری صحیح عناصر گرافیک محیطی در راستای افزایش سطح آگاهی نسبت به محیط و بیماری و همچنین ایجاد احساس انس به محیط درمان در جهت تامین مناسبات روحی-روانی کودکان در راستای تسریع روند بهبودی در محیط‌های درمانی می‌باشد.

چکیده تصویری

تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی: بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact on Stress Management of Inpatient Children Affected by the Assessment of the Internal Design Pattern Based on the Environmental Graphics Components in Medical Centers (Case Study: Children''''s Hospital of 17 Shahrivar, Rasht)

نویسندگان [English]

 • Marzieh Moghimi 1
 • Mahsa Delshad Siahkali 2
1 MSc Student of architecture, Islamic Azad University of Lahijan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University of Lahijan, Rasht, Iran
چکیده [English]

since the therapeutic environment is hospitalized due to special conditions of users and employees , it requires informed choice of spatial elements . this concern is more important when the patient is low . due to the lack of adaptation of children to the environment and to analyze the problems , it is necessary to create more problems in the treatment environment . in the meantime , according to the studies conducted in the use of internal design results in children ''s environments , especially in the therapeutic space , care should be taken to reduce the feeling of fear of an unknown environment and to minimize their dependence on others . therefore , the present study is based on the hypothesis that providing graphic and functional elements in the interior design of therapeutic space can increase awareness and diverting attention of children to factors other than pain , favorable environment for hospitalized children and consequently stress management . this research which has been done by analytical - descriptive method , in order to achieve the desired goals , first reviews the results of research conducted in the field and then to understand the concept and elements of environmental graphics and related concepts in the design of children ''s hospital environment . then, the study was carried out as a case study by collecting data from children in the form of painting and from their companions by means of questionnaire . in order to analyze the data collected from the children painting software , smart pls software was used and smart pls software was used . finally the results are presented in the form of tables and analytical charts . in general , the results indicate the proper use of environmental graphic elements in order to increase the level of knowledge about the environment and disease and also create the feeling of familiarity with the environment in order to provide psychological and psychological relations to children.
The purpose of the present study was descriptive-analytical method, while emphasizing the subject of awareness to the patient''s children about the treatment and conditions of the disease, as well as the creation of anxiety and sense of belonging to the environment, to identify and study the components In the interior design model based on the concept of environmental graphics, the patient''s view of an ideal therapeutic space is shown, so that their satisfaction from the therapeutic space can be increased and based on the quality components The architecture of the medical spheres has been enhanced, making the environment a catalyst for children. Therefore, the information needed in this study was drawn through the drawing of children by drawing children who are the main users of this space, as well as questionnaires from the children''s companions in order to complete the received information about the quality of the optimum therapeutic space. Then, by analyzing the data, while adapting to the internal design knowledge based on the concept of environmental graphics, we tried to find solutions to the problems in the children''s therapeutic environment that would accelerate the process of disease recovery and create a more favorable environment during their recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Center
 • Interior Design
 • Stress Management
 • Environmental Graphics
 • Child
 • اسداللهی، مصطفی، (1389)، گرافیک محیط، ماهنامه تخصصی منظر، شماره 31، تهران.
 • اصلانی، سحر. (1388)، طراحی گرافیک محیطی مهدکودک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گرافیک. دانشگاه تربیت مدرس.
 • ایتن، یوهانس،(1384) ،هنر رنگ، ترجمه عربعلی شروه، انتشارات یساولی، تهران.
 • خانی زاد، شهریار(1389)، اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی بیمارستان‌ها.
 • ریاضی، زهرا(1392)، تأثیرات رنگ و فرم در گرافیک محیطی مهدکودک، کتاب ماه هنر، شماره 178.
 • شاه بختی، شادی(1391)، بررسی طراحی گرافیک محیطی کودکان با تمرکز بر موضوع رنگ، کتاب ماه هنر، شماره 171.
 • شامقلی، غلامرضا؛ یکی تا، حامد (1391)، "مفاهیم پایه در طراحی معماری بیمارستان"، تهران: سروش دانش.
 • شیخان, مایده و علی توکلیان، (۱۳۹۶)، تاثیر رنگ و نور در طراحی داخلی جهت بهبود کودکان بیماری­های خاص در محیط­های درمانی، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، بانکوک، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه Kasem
 • کریمی، ویکتوریا، (1386)، هنر درمانی، رنگ5 فرم فضا، رهپویه هنر، شماره دوم.
 • کهانا، گریجا (1382)، استرس: از مجموعه روان تن درمانی، ترجمه شقایق قندهاری، نشر پیدایش، تهران.
 • مرتضوی، شهرناز، (1380)، روانشناسی محیط، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • · ورامینی، أن (۱۳۸۷)، "تفکر خلاق در گرافیک "، انتشارات فرهنگسرای میردشتی.
  • Adams, Annmarie & Theodore, David & Goldenberg, Ellie & Mclaren, Coralee & Mckeever, Patricia (2010), Kids In The Atrium: Comparing Architectural Intentions And Children’s Experiences In A Pediatric Hospital Lobby,Journal of Social Science & Medicine, 70, 658-667.
  • Alibrahim, M. (2017). "Interior design elements influence on users’ wayfinding capacity in a Swedish hospital setting". ARCH17, 91-104. Copenhagen, Denmark: Aalborg University.
  • Androz T.(2004), Color therapy. Translated by Golkariyan GH. Tehran: Talayeh Publication.
  • Anonymous. Seasonal affective disorders.Mayo clinic[serial online]2011[cited 2012 Feb15]; Available from: URL: http: // mayoclinic.com .
  • Beauchemin, K. and Hays, P. (1996). Sunny hospital rooms expedite recovery from severe and refractory depressions. Journal of Affective Disorders, 40, pp. 49-51.
  • Björgvinsson, E., & Sandin, G. (2015). Patients making place. A photography-based intervention about appropriation of hospital spaces. ARCH14 International Conference on Research on Health Care Architecture, conference proceedings, Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE 6/2015, Helsinki: Aalto University Publication, 25-42.
  • Dalke, Hilry & J Littlefair, Paul & L Loe, David (2004),Lighting and Colour for Hospital Design: A Report on an Nhs Estates Funded Research Progect, Tso, London.
  • DelPo, E. G., & Frick, S. B. (1988). Directed and nondirected play as therapeutic modalities. Children's Health Care, 16(4),pp. 261-267.
  • De Vos, Fiona (2006), Building a Model of Holistic Healing Environments for Children’s Hospital: With Implicationsfor the Design and Management of Children’s Hospitals,PhD Thesis, The City University of New York.
  • Del Nord, Romano (2006), Environmental Stress Prevention in Children’s Hospital Design, Motta Architettura Srl, Milan.
  • Dilani, Alen (2000), Psychosocially Supportive Design :Scandinavian Healthcare Design. Http://www.Designand health.Com/Mediapublishing/Papers.Aspx
  • Dorotyson H. Life with color. Translated by Saffarianpour N. Tehran: Hekayat Publishing; 1999.
  • Dutro, A. (2007). Light image therapy in the health care environment. Electronic Theses and Dissertations. Paper 2060. In: http://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3421&context=etd
  • Ebno Shahidi, M. and the Associates (2012). Verifying Environmental Needs and 6-12 years Old Disabled, Based on Experiences of Qualifying Child Care Spaces in Isfahan City : A Research Study in Rehabilitation Sciences,February and March, No. 4, year 7 of publishing.
  • Eliasson, O. (2016). Why art has the power to change the world [Blog post]. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/why-art-has-the-power-to-change-the-world.
  • Fonseca Pinhão, Cláudia Sofia (2016), The role of architecture in children’s recovery and development,CHILDREN’S HOSPITALS.
  • Haiat H1, Bar-Mor G, Shochat M.(2003), J Pediatr Nurs, 18(3):209-14.
  • Hubregtse, M. (2016). Passenger movement and air terminal design: Artworks, wayfinding, commerce, and kinaesthesia. Interiors, 7(2-3), 155-179.
  • Huelat, B. (2007), Wayfinding: Design for Understanding. A Position Paper for The Centre for Health Design’s Environmental Standards Council.
  • Hutton, Alison (2005), Consumer Perspectives in Adolescent Ward Design, Issues in Clinical Nursing, 14, 537-545.
Jun Tai, Norma (2008), Play in Hospital, Journal of Paediatrics and Child Health, 5, 18, 233-237.