تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته معماری منظر، گروه معماری و منظر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه معماری و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زیرساخت سبز شهری با سلامت انسان و تنوع زیستی در مناطق شهری مستقیما در ارتباط است و نقش مهمی را در اکولوژی شهری ایفا میکند. اخیرا، تحقیق در مورد چگونگی مدیریت شهرها و سیستم های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی افزایش یافته تا بتواند در جهت ارتقا مدیریت پایدار شهرها قدم بردارد. زیر ساخت های سبز شهری علاوه بر حفظ و گسترش طبیعت و ایجاد یک اکوسیستم فعال شهری میتوانند مزایای اقتصادی و اجتماعی نیز برای شهر به همراه داشته باشند و می توانند در مقیاس های مختلف ، از سطح خانه یا ساختمان ، تا سطح چشم انداز وسیع تر مورد استفاده قرار گیرند. عدالت در تقسیم فضای سبز شهری، ارتقا سطح بهداشت و سلامت، آموزش عمومی و شهروندی ، بهبود کیفیت محیطی شهرها، توسعه حمل و نقل پاک، تنوع محیطی، زیبایی بصری را میتوان به عنوان دیگر مزایای فضاهای سبز شهری نام برد.
مقاله حاضر به بررسی میزان تاثیرگذاری گونه بندی مختلف زیرساخت های سبز در جهت ارتقا عوامل تاثیر گذار زیرساختی، خدماتی و محیطی در زندگی شهری میپردازد. بررسی ارتباط میان عملکرد های منظر، فاصله منظر از محیط های مسکونی و عناصر تشکیل دهنده منظر بر عوامل زیرساختی و محیطی و خدماتی رهیافتی برای ارتقا شاخص های پایداری شهری و افزایش شاخص های زیست پذیری برای شهروندان است. شناخت عوامل مورد مطالعه در زمینه خدماتی و زیرساختی و محیطی در شهرها یکی از مهمترین مولفه‌ها در این خصوص می‌باشد که از بررسی پژوهش های پیشین استخراج شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه و تکنیک تحلیل، تحلیل های اماری توصیفی و استنباطی است و جامعه آماری مهندسین و متخصصین مربوط به کیفیت فضا و کیفیت زندگی و تعداد نمونه ها٨٠ نفر می باشد. آنالیز داده ها از طریق نرم افزار Spss صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که نوع ساختار فضای سبز، عملکرد موضوعی فضای سبز و فاصله از فضاهای سبز تاثیر مستقیمی در تغییر شاخص های پایداری محیطی شهری دارد.

چکیده تصویری

تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Urban Green Infrastructure on Promotion of Environmental Sustainability Components

نویسندگان [English]

  • maryam norouzi 1
  • mohammad reza Bemanian 2
1 M.Sc. Student, Landscape Architecture, Department of Architecture and Landscape, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Professor of Architecture, Faculty of Architecture, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

In today's world, cities have become the center of human life and work. If, in the not too distant past, cities were exceptional and scarce phenomena, they would have become the main human and normative place of residence today. More than 50% of the world's population currently lives in urban areas, with urban population reaching 6.3 billion by 2050, most of them in less developed countries. Urban green infrastructure is directly linked to human health and biodiversity in urban areas and plays an important role in urban ecology. During the development of cities, urban green spaces were underutilized for some time and many urban green spaces were destroyed as cities expanded. Due to the growing population in cities, there are numerous human-related issues that challenge the viability of cities. Problems such as ethnic segregation, segregation of land, workplace segregation, exhaustion and deterioration, increased street traffic, deprivation and socio-economic inequalities, health, welfare, inequality in access to health, education, recreation, etc. This is one of them.
In recent years, research on how cities have been managed, social, cultural, economic, and environmental systems can be stepped up to promote sustainable urban management. In addition to preserving and expanding nature and creating an active urban ecosystem, green urban infrastructures can also provide economic and social benefits to the city and can be used at various scales, from the home or building level to the larger landscape level. To fall. Other benefits of urban green spaces include equity in urban green space, health promotion, public education and citizenship, improving urban environmental quality, promoting clean transportation, environmental diversity, visual beauty.
The present paper examines the impact of different types of green infrastructure on the enhancement of infrastructure, service and environmental factors in urban life. Investigating the relationship between landscape functions, landscape distance from residential environments, and landscape elements on infrastructure and environmental factors and services is an approach to enhance urban sustainability indicators and increase citizens' viability indicators. Understanding the factors studied in the field of services, infrastructure and environment in cities is one of the most important components in this regard, which is extracted from previous research. The research method is descriptive-analytical and survey. The method of data collection was through questionnaire and analysis technique, descriptive and inferential statistical analysis. Statistical population of engineers and specialists was related to quality of life and quality of life and number of samples. Data analysis was done through SPSS software. The results show that the type of green space structure, thematic performance of green space and distance from green spaces have a direct impact on the change of urban environmental sustainability indicators.
This paper examines the need for simultaneous attention and multifaceted attitudes to the constituent elements of the landscape and its influential and influential infrastructural, environmental, and service elements on citizens' minds. As urban environments change over time and with the growing population of the world, one vision of infrastructure will break down those systems. Cities need a comprehensive look at management and design so that they can meet the diverse physical and mental needs of citizens and respond to the needs of future generations. Urban residents use green spaces in a variety of ways, so it is important to understand how a green space can meet the needs of its users, as well as an overarching approach to the design of urban green spaces by rooting the cause and effect relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape Architecture
  • Green Infrastructure
  • Green Network
  • Environmental Sustainability
  • Infrastructure Factors
کلارک ، دیوید؛ 1388؛ جهان شهری، شهر جهانی، ترجمۀ مهدی قرخلو و فروغ خزاعی نژاد، نشر انتخاب، تهران.
واعظ توکلی، امیرافشار. تدین، بهاره؛ 1394، زیرساخت های سبز شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر در تحقق مفهوم مکان پایدار
Abadama, Desalegn Sherkabu. 2018, The Role of Education in Attaining Sustainable Development in Sub-Saharan African Nations: Emphasis on Ethiopia, (Ethiopian Civil Service University, Ethiopia)
Benedict MA McMahon ET. 2012. Green infrastructure: linking landscapes and communities . Washington,DC: Press.
Butler, C.D., Oluoch-Kosura, W., 2006. Linking future ecosystem services and future human well-being.
Cook, E.; Vanlier, A. and Hubert, N. .1994. Landscape Planning & Ecological Networks. Amsterdam, Elsevier Pub.
Daly, H. E. 1990. Toward some operational principles of sustainable development. Ecological Economics 2:1–6.
De Groot RS Alkemade R Braat L Hein L Willemen L. 2010. Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecological Complexity 7: 260–272.
Ulf-Daniel Ehlers,2011, Research Policies for Information and Communication Technologies in Europe, (University Duisburg-Essen, Germany)
Gerstenberg T Hofmann M. 2016. Perception and preference of trees: a psychological contribution to tree species selection in urban areas. Urban Forestry & Urban Greening 15: 103–111.
Grahan P, Stigsdotter UK. The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration. Landscape and Urban Planning 2010; 94: 264-75.
Hunter AJ Luck GW. 2015. Defining and measuring the social-ecological quality of urban greenspace: a semi-systematic review. Urban Ecosystems 18: 1139–1163.
Hartig T, van den Berg AE, Hagerhall CM, et al. Health benefits of nature experience: psychological, social and cultural processes. In: Nilsson K,Sangster M, Gallis C, et al, editors. Forests, Trees and Human Health. Rotterdam, The Netherlands: Springer; 2011
Infrastructureusa, available at: https://www.infrastructureusa.org/the-  value-of-green-infrastructure-a-guide-to-recognizing-its-economic-environmental-and-social-benefits/
Lohr VI Pearson-Mims CH. 2006. Responses to scenes with spreading, rounded, and conical tree forms. Environment and Behavior 38: 667–688.
Llorens Miguel. Carcelén Sonia,2016,  The Role of Private Labels in the Organic Food Market
Mehta Prashant, 2019, E-Waste, Chemical Toxicity, and Legislation in India, (National Law University Jodhpur, India)
Mell, I. C. (2008). “Green infrastructure: Concepts and planning.” FORUM: Int. J. Postgraduate Stud. Archit. Plann. Landscape, 8(1), 69–80
Mytton OT, Townsend N, Rutter H, et al. Green space and physical activity: an observational study using health survey for England data. Health Place. 2012;18(5):1034–1041.
Maas J, Verheij RA, Groenewegen PP, et al. Green space, urbanity, and health: how strong is the relation? J Epidemiol Community Health. 2006;60(7):587–592.
Naeem, S., Hakansson, K., Lawton, J.H., Crawley, M.J., Thompson, L.J., 1996. Biodiversity and plant productivity in a model assemblage of plant species.
Natural England. 2009. Natural England's green infrastructure guidance available at: www.naturalengland.org.uk/publications (last accessed 30 June 2016).
Paço Arminda, 2015, Innovation in Public Health Care Institutions: The Case of Green Hospitals, (University of Beira Interior, Portugal)
Read J Wevill T Fletcher T Deletic A. 2008. Variation among plant species in pollutant removal from stormwater in biofiltration systems. Water Research 42: 893–902.
Raisinghani. Mahesh S, 2016, Green Information Systems for Sustainability, (TWU School of Management, USA)
Sandström UG Angelstam P Mikusiński G. 2006. Ecological diversity of birds in relation to the structure of urban green space. Landscape and Urban Planning 77:39–53.
Sony Michael, 2019, Green Supply Chain Management Practices and Digital Technology: A Qualitative Study
Troy A Grove JM O’Neil-Dunne J. 2012. The relationship between tree canopy and crime rates across an urban–rural gradient in the greater Baltimore region. Landscape and Urban Planning 106: 262–270.
Tilman, D., 1997. Biodiversity and ecosystem functioning. In: Daily, G.C. (Ed.), Nature’s Services. Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington.
United Nations. (2012).“World urbanization prospects: The 2011 revision.” Dept. of Economic and Social Affairs, New York.
van den Berg AE, Maas J, Verheij RA, et al. Green space as a buffer between stressful life events and health. Soc Sci Med. 2010;70(8): 1203–1210.
Wang, Y , Bakker F, de Groot R, Wörtche H, 2012, Effect of ecosystem services provided by urban green infrastructure onindoor environment: A literature review, Building and Environment 77 (2014) 88e100