بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت‌ از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه ( نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.30479/at.2020.12345.1404

چکیده

انگیزش از مباحث مهم آموزش عالی و از عوامل موثر در افزایش کارایی است. در دانشجویان انگیزه پیشرفت، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ با این انگیزه، افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی را در کار خود دنبال می‌کنند. با توجه به ماهیت علم معماری و مداخلات کالبدی آن در محیط ساخته شده، عامل موقعیت یعنی محیط و محرک‌های بیرونی قرابت بیشتری با دامنه و اقدامات معماری دارد که از عوامل مؤثر بر انگیزش است. دانشجویان سرمایه عظیم انسانی و فکری در هر کشوری به شمار می‌آیند . مسکن دانشجویی به عنوان یک ویژگی مهم غیر علمی در زندگی دانشگاه، به شدت نادیده گرفته شده است. با توجه به مدت زمان قابل ملاحظه‌ای که دانشجویان در داخل پردیس دانشگاه به ویژه ساختمان خوابگاه سپری می‌کنند، ضرورت دارد واحدهای خوابگاهی رضایتمندی دانشجویان را نسبت به این فضاها فراهم کنند. رضایتمندی از سکونت در خوابگاه‌های دانشگاهی یکی از جنبه های مهم پایداری در آموزش عالی به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای معماری محیطی مرتبط با رضایت از سکونت در خوابگاه دانشجویی در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 98-1397 بود. روش پژوهش توصیفی_‌همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل داده‌اند. با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای 268 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند و به پرسش‌نامه‌های انگیزش پیشرفت هرمنس(1977) و پرسش‌نامه محقق ساخته رضایت‌مندی از محیط خوابگاه پاسخ داده‌اند. یافته‌ها نشان داد رضایت‌مندی از عوامل محیطی که شامل فاکتورهای کالبدی، اجتماعی و مدیریتی خوابگاه است، ارتباط معنی‌داری با انگیزه پیشرفت دانشجویان دارد. از بین مولفه‌های کالبدی، ویژگی‌های کالبدی ساختمان(19/0r= و 001/0 (P<، تسهیلات و خدمات کالبدی (12/0r= و 020/0 P<) و از بین عوامل اجتماعی، شخصی سازی و حریم خصوصی (23/0r= و 001/0 P<)، امنیت اجتماعی (10/0r= و 04/0 P=)، تعلق مکانی و دلبستگی، (15/0r= و 001/0 P<) و عوامل مدیریتی (22/0r= و 001/0 P<) رابطه مثبت و معنی داری با انگیزه پیشرفت داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد متغیرهای پیش‌بین روی هم رفته 41 درصد از واریانس انگیزه پیشرفت دانشجویان را تشکیل داده‌اند. با توجه به ماهیت معماری و مداخلات کالبدی آن در محیط ساخته شده می‌توان رضایت از فضاهای خوابگاهی را بهبود بخشید چرا که توجه به عوامل محیطی می‌تواند انگیزه پیشرفت را در دانشجوان ارتقاء دهد .
کلمات کلیدی: انگیزه پیشرفت، خوابگاه دانشجویی، رضایت مندی، معماری، محیط

چکیده تصویری

بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت‌ از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه ( نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Progress Motivation and Satisfaction with Environmental Factors in Dormitory Students(Case Study: Students Residing in Government Dormitories at Mohaghegh Ardabili University

نویسندگان [English]

  • Aaliyeh Abdi 1
  • Tohid Hatami Khanghahi 2
  • Vahid Vaziri 2
1 Master student of Architecture Engineering , faculty of Engineering university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architectural Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Motivation is an important topic of higher education and effective factors in increasing performance. With this incentive, people follow the necessary mobility for the successful completion of a task, reaching the goal or achieving a certain degree of suitability in their work. Strengthening the motivation for progress creates energy and directs the needs of individuals towards specific goals. According to the nature of architecture science and its physical interventions in the environment, the position of the environment and external stimuli has more closely with the scope and architectural measures, which is an effective factor in motivation. The purpose of this study was to investigate the role of environmental architectural variables related to the satisfaction of housing in student dormitory in predicting the progress motivation of dormitory students in the University of Mohaghegh Ardabili in 2018-2019 academic year. After setting up and validation of the research questionnaires, the results of this study were broadcast in the statistical population and before that, the necessary coordination with the Office of dormitories of University of Mohaghegh Ardabili and the necessary permissions for distributing the questionnaire were obtained among dormitory students. Then, with the presence of antegrade and expressing the objectives of the research, while observing the ethical standards, the confidentiality of information and being optional completed the questionnaire was remembered. The total of 300 questionnaires were recorded between volunteer students, 268 complete questionnaires and entered into the SPSS 22 software. Further findings and results of software analysis are provided. Results showed that satisfaction of environmental factors including physical, social and managerial factors has a significant relationship with the motivation of students ' progress. Among the physical components, physical characteristics of the building (p<0/000, r=0/19), facilities and physical services (p<0/020, r=0/12), and social factors, personalization and privacy (p<0/001, r=0/23), Social Security (p<0/04, r=0/10), spatial belonging and Attachment (p<0/001, r=0/15), and managerial factors (p<0/001, r=0/22), There was a positive and significant relationship with achievement motivation. The results of multiple regression showed that the predictive variables of 41% of the variance of students ' achievement. Due to the nature of architecture and its physical interventions in a built environment, it is possible to improve the satisfaction of dormitory spaces because attention to environmental factors can enhance the motivation of progress in young students. The results showed that there is a significant relationship between social factors (social density in space, personalization and privacy, societal security, spatial belonging and attachment, participation and community socialization) with the motivation of students residing in dormitory. In fact, social factors are effective in improving motivation through housing students ' satisfaction. In other words, students who have more satisfaction with the social characteristics of their dormitory have also had more motivation. The results also showed that dormitory management factors have a significant relationship with achievement motivation in students. Therefore, we conclude that the planning and services provided by the dormitory managers has an important role in increasing the satisfaction and motivation of students residing in the dormitory.
Key words: achievement motivation, satisfaction, student dormitory, architecture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation for progress
  • accommodation
  • student
  • satisfaction
  • Architecture
  • Environment
ابراهیمی، قربانعلی؛ رازقی، نادر؛ مسلمی پطرودی، رقیه. (1390). اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: ( مطالعه موردی افراد 15-64 ساله‌ی شهرستان جویبار). جامعه شناسی کاربردی، 22(4): 71-98.
بدری گرگری،رحیم؛ حسینی اصل، فریبا. (1389). پیش‌بینی جهت‌گیری انگیزه پیشرفت هدف چیرگی: نقش عوامل مربوط به ادراک از ساختار کلاس درس. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 5(7): 1-25.
بهرامی، فاطمه؛ بدری، مرتضی. (1396). رابطه ارداک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای شناخت، فراشنلخت، انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.5(9): 189-212
بیژنی، مرادی؛ مرادی، حوریه؛ کرمی؛ غلامحسین. (1390)0 بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه‌های آموزش بزرگسالان. فصلنامه کار و جامعه. 133. 112-100
ثمری، عیسی؛ رسول‌زاده، بهزاد. (1387). بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی ها. مجله مدیریت دولتی (دانش مدیریت)، 1(1): 33-50
راپاپورت، آموس. (2005). فرهنگ، معماری و طراحی، ترجمه ماریا برزگر و مجید یوسف نیاپاشا. 1391 .مازندران: انتشارات شلفین.
مرادی، مرتضی؛ چراغی، اعظم (1393). الگوی علّـی تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای ارتباط خانواده ،ادراک از ساختار کلاس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری،  6(1): 113-140.
ندیمی، هادی.، فقیهی حبیب آبادی، محمدرضا.، و نظر پور، محمدتقی.(1392). تأثیر چشم‌انداز و طراحی محیط‌های خوابگاهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان (مطالعه موردی: خوابگاه‌های دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار). فصلنامه علوم محیطی،11(1): 94-81.
یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلامرضا؛ فیروزنیا، سمانه.(1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9(1): 79-85.
Amole, D. (2009). Residential satisfaction in students' housing. Journal of Environmental Psychology, 29(1), 76-85. 
Andersson, M., Larsson,J. P., & Wernberg,J. (2018). Urban preferences, amenities and age: Exploring the spatial distribution of age in Stockholm from 1991 to 2011. Regional SciencePolicy & Practice, 10(4): 367-381  
artin, A. J.; Colmar, S. H.; Davey, L. A. and Marsh, H. W. (2010). Longitudinal modelling of academic buoyancy and motivation: Do the 5Cs hold up over time?. British Journal of Educational Psychology, 80(3), 473-496. 
Bhatt, H. (2018). A Study of Achievement Motivation and Family Environment of Senior Secondary Students of Working and Non-Working Mothers. Journal of Teacher Education and Research, 13(1), 82-93.
Bowen, J. (2016). A Qualitative Case Study of Educational Resilience in At-Risk Inner City College Graduates. ProQuest LLC.
Bryan, J. (2005). Fostering educational resilience and achievement in urban schools through school-family-community partnerships. Professional School Counseling, 8(3), 219-227.
Cam, L., Xuan, Q., Anh, T., & Phuong, T. (2019). Exploring factors influencing on students’ intention on institutional persistence. Management Science Letters, 9(13), 2229-2240.
Collina, L., Di Sabatino, P., Galluzzo, L., & Mastrantoni, C. (2018, July). Designing spaces and services. An experimental project for student dormitories: Collective experiences, connected lives and linked places. In ServDes2018. Service Design Proof of Concept, Proceedings of the ServDes. 2018 Conference, 18-20 June, Milano, Italy (No. 150, pp. 751-760). Linköping University Electronic Press
de Araujo, P., & Murray, J. (2010). Estimating the effects of dormitory living on student performance. Available at SSRN 1555892.
Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., & Özçınar, H. (2010). Predictors of Academic Achievement of Student ICT Teachers with Different Learning Styles. International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 2(3), 145-151. 
Elliot, A. J., Aldhobaiban, N., Murayama, K., Kobeisy, A., Gocłowska, M. A., & Khyat, A. (2018). Impression management and achievement motivation: Investigating substantive links. International Journal of Psychology, 53(1), 16-22.
Eshaghi, A., & Khozaei, F. (2016). In the Eyes of the Beholder: Students’ Degree of Satisfaction with Traditional versus Suite Style Residence Halls. American Journal of Civil Engineering and Architecture, 4(5), 159-164.
Fossey, R. (2018). Students at Public Universities Have a Constitutional Right to Privacy in Their Dormitory Rooms. Journal of College and University Student Housing, 44(3), 62-79. 
Friedel, J. M., Cortina, K. S., Turner, J. C., & Midgley, C. (2007).Achievement goals, efficacy beliefs and coping strategies in mathematics: The roles of perceived parent and teacher goal emphases. Contemporary Educational Psychology, 32(3), 434-458. 
Hassanain, M. A., Sedky, A., Adamu, Z. A., & Saif, A. W. (2010). A framework for quality evaluation of university housing facilities. Journal of Building Appraisal, 5(3) 213–221. 
Häußermann, H., & Siebel, W. (2000). Wohnverhältnisse und Ungleichheit. In Stadt und soziale Ungleichheit (pp. 120-140). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Hill, C. (2004). Housing Strategies for the 21st Century: Revitalizing Residential Life on Campus. Planning for Higher Education, 32(3), 25-36. 
Khozaei, F., Ayub, N., Hassan, A. S., & Khozaei, Z. (2010). The factors predicting students' satisfaction with university hostels, case study, Universiti Sains Malaysia. Asian Culture and History, 2(2), 148. 
Kim, Y. J., Shin, E. Y., & Kim, J. H. (2016). Suggestion on FM Service for Improving StudentsSatisfaction on the University Dorm Facilities. The Journal of Korean Institute of Educational Facilities, 23(2), 11-18. 
Krasić, S., Pejić, P., Cekić, N., & Veljković, M. (2018). ARCHITECTONIC ANALYSIS OF COMMON SPACE ORGANIZATION IN CONTEMPORARY STUDENT DORMITORIES AROUND THE WORLD. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 15(3), 507-526. 
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610. 
Laurent, J. G. C., Samuelson, H. W., & Chen, Y. (2017, December). The impact of window opening and other occupant behavior on simulated energy performance in residence halls. In Building Simulation (Vol. 10, No. 6, pp. 963-976). Tsinghua University Press. 
Martin, A. J., Colmar, S. H., Davey, L. A., & Marsh, H. W. (2010). Longitudinal modelling of academic buoyancy and motivation: Do the 5Cs hold up over time?. British Journal of Educational Psychology, 80(3), 473-496
Miller, C. J., Borsatto, J., & Al-Salom, P. (2018). Testing a quick mindfulness intervention in the university classroom. Journal of Further and Higher Education, 11(3): 1-9.
Moore, H. P., Carswell, A. T., Worthy, S., & Nielsen, R. (2019). Residential satisfaction among college students: Examining high‐end amenity student housing. Family and Consumer Sciences Research Journal, 47(3), 260-275. 
Muenks, K., Yang, J. S., & Wigfield, A. (2018). Associations between grit, motivation, and achievement in high school students. Motivation Science, 4(2), 158. 
Najib, N. U. M., & Abidin, N. Z. (2011). Student residential satisfaction in research universities. Journal of Facilities Management. 9(3), 200-212.
Nimako, S.G. andBondinuba, F.K. (2013). An empirical evaluation of student accommodationquality in higher education. European Journal of Business and SocialSciences, 1(12): 164–177. 
Omirin, M. M., Mohammad, M. I., & Gambo, Y. L. (2012). Assessing facilities management service in postgraduate hostel using servqual technique. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 3(5), 485-490.
Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How College Affects Students: A Third Decade of Research. Volume 2. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256. 
Putri, N. T., & Anggraini, L. (2018, March). Improving student satisfaction of Andalas University Dormitory through Service Quality and Importance Performance Analysis. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 319, No. 1, p. 012063). IOP Publishing.
Putri, N. T., & Anggraini, L. (2018, March). Improving student satisfaction of Andalas University Dormitory through Service Quality and Importance Performance Analysis. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 319, No. 1, p. 012063). IOP Publishing. 
Rafieian, M., Asgari, A., & ASGARIZADEH, Z. (2009). Units residential satisfaction assessment of Navab resident. 
Reda, H., & Mulugeta, G. (2018). Investigating the causes of students’ less academic performance in engineering college of debre Berhan University. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 7(3), 126-131.
Reeve, J. (2014). Understanding motivation and emotion. John Wiley & Sons. 
Sakina, B., & Kusuma, H. E.(2016). Factors Influencing Social Interaction Quantity in Student Rental Housing.573-578
Song, Y. (2016). A dormitory could be more joyful: student housing (Master's thesis).
Summers, L., & Johnson, S. D. (2017). Does the configuration of the street network influence where outdoor serious violence takes place? Using space syntax to test crime pattern theory. Journal of quantitative criminology, 33(2), 397-420. 
Sun, Y., Phillips, D. R., & Wong, M. (2018). A study of housing typology and perceived age-friendliness in an established Hong Kong new town: A personenvironment perspective. Geoforum, 88(1): 17-27. 
Tamannaifar, M. R., & Gandomi, Z. (2011). Correlation between achievement motivation and academic achievement in university students. Education Strategies in Medical Sciences, 4(1), 15-19.  
Tao, Y., Gou, Z., Lau, S. S. Y., Lu, Y., & Fu, J. (2018). Legibility of floor plans and wayfinding satisfaction of residents in Care and Attention homes in Hong Kong. Australasian journal on ageing, 37(4), E139-E143. 
Turner, E. A., Chandler, M., Heffer, R. W. (2009). Influence of Parenting Styles, Achievement Motivation, and Self-Efficacy on Academic Performance in College Students. Journal of College Student Development, 50(3), 337-346. 
Wanjira, M. L. (2011). Relatioship between home environment, academic achievement motivation and performance for pupils with hearing impairement in central province, Kenya. Unpublished thesis. Kenyatta University. 
Wilhelmsen, T., Sørensen, M., & Seippel, Ø. N. (2019). Motivational pathways to social and pedagogical inclusion in physical education. Adapted Physical Activity Quarterly, 36(1), 19-41. 
Zhang, N., Kang, Y., Zhong, K., & Liu, J. (2016). Indoor environmental quality of high occupancy dormitory buildings in winter in Shanghai, China. Indoor and Built Environment, 25(4), 712-722.