تبیین مدل مفهومی تأثیر معماری انعطاف‌پذیر بر رفتار اجتماعی دانش آموزان در حیاط و راهرو در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بیان مساله: عدم حضور کودکان در اجتماع و نداشتن مهارت در برقراری ارتباط با یکدیگر مسأله ­ای است که امروزه عامل بروز بسیاری از مشکلات رفتاری در اجتماع شده است. نحوه­ ی برقراری ارتباط بین دانش­ آموزان در مدرسه به عنوان خانه دوم، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار اجتماعی آن­ ها بوده است. شرایط نامناسب محیط مدارس و عدم هماهنگی محیط با شخصیت دانش ­آموزان لزوم توجه به مسائل پرورشی، رفتاری، اجتماعی و محیطی را دو چندان می­ کند.
سوال تحقیق: معماری انعطاف ­پذیر چگونه بر رفتارهای اجتماعی دانش ­آموز تاثیر می­ گذارد؟
اهداف تحقیق: با توجه به تأثیری که فضاهای باز و بینابینی می­ تواند بر رفتار دانش ­آموزان داشته باشد، پژوهش حاضر در پی تأکید بر اهمیت معماری در حیاط و راهرو، جهت بهبود روابط و رفتارهای اجتماعی دانش ­آموزان است.
روش تحقیق: این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی (کیفی-کمی) به دنبال یافتن تأثیر معماری انعطاف­ پذیر بر روابط اجتماعی و وجود رابطه بین این دو مؤلفه در میان دانش ­آموزان در موقعیت­ های مختلف است، بدین صورت که ابتدا 8 مدرسه با روش تصادفی خوشه ­ای چند مرحله ­ای انتخاب شد و با روش­ های توصیفی-تحلیلی و نیمه­ آزمایشی مبتنی بر مشاهدات دقیق و مطالعات کتابخانه ­ای و میدانی به جمع ­آوری اطلاعات قبل و بعد از آزمون پرداخت. یک مدرسه بعنوان مدرسه مورد آزمون و مدرس­ای دیگر با شرایط تقریبا یکسان گروه گواه نابرابر در نظر گرفته شد و مدارس دیگر به دلیل داشتن محیط­ های انعطاف­ پذیر مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین 32 مؤلفه حاصله از مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان، بعد از امتیازدهی 7 مؤلفه بدست آمد. اطلاعات پیش از آزمون و پس از آزمون به کمک مشاهدات و 220 پرسشنامه جمع ­آوری شد و در نهایت در نرم افزار SPSS به کمک آزمون تی و شفه تحلیل داده ­ها صورت پذیرفت.
مهم­ ترین یافته ­ها و نتیجه ­گیری تحقیق: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابعاد رفتار اجتماعی که از نظر آلتمن به چهار دسته "ازدحام، خلوت، قلمرو و فضای شخصی" تقسیم می ­شود؛ در میان دانش ­آموزان از ابعاد کالبدی محیط از جمله معماری انعطاف­ پذیر که شامل مؤلفه ­های "تنوع­ پذیری، تغییر­پذیری و تطبیق ­پذیری" است تأثیر می ­پذیرد. میان رفتار اجتماعی دانش ­آموزان قبل و بعد از ایجاد تغییرات در حیاط و راهرو تفاوت معناداری وجود دارد، تغییرات بر کیفیت محیط آموزشی و در نتیجه رفتار اجتماعی دانش ­آموزان تأثیر می ­گذارد، محدودۀ رفتاری آنها را تغییر می ­دهد. در نهایت امکان مشارکت مستقیم دانش­ آموزان در خلق و بهره­ برداری از یک محیط جمعی چند عملکردی و همچنین فعالیت انفرادی در جمع را میسر می­ سازد. از طرفی تعامل فعال در محیط در کنار حفظ حریم­ ها و فضای شخصی امکان رشد اجتماعی دانش ­آموزان را فراهم می ­سازد.

چکیده تصویری

تبیین مدل مفهومی تأثیر معماری انعطاف‌پذیر بر رفتار اجتماعی دانش آموزان در حیاط و راهرو در مدارس ابتدایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the conceptual model of the influence of flexible architecture with admiration of students in the yard and hallway in elementary school

نویسندگان [English]

  • Azam Esmaeili 1
  • Azadeh shahcheraghi 2
  • Farah Habib 3
1 Ph.D. Student , architecture group, science and research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Associate Professor, architecture group, science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, architecture group, science and research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Research Problem: The absence of children in the community and the lack of skills in communicating with each other is an issue that has caused many behavioral problems in the community today. How students communicate in school as a second home has been one of the factors influencing their social behavior. Inadequate conditions in the school environment and the lack of coordination between the environment and students' personalities double the need to pay attention to educational, behavioral, social and environmental issues.
Research Question: How does flexible architecture affect student social behaviors?
Research Method: This research uses an integrated method (qualitative-quantitative) to find the effect of flexible architecture on social relations and the relationship between these two components among students in different situations, so that initially 8 schools with the method Multi-stage clusters were randomly selected and collected before and after the test using descriptive-analytical and quasi-experimental methods based on detailed observations and library and field studies. One school was considered as the test school and the other schools with almost the same conditions as the unequal control group, and the other schools were studied because of their flexible environments. Out of 32 components obtained from theoretical foundations and interviews with experts, 7 components were obtained after scoring. Pre-test and post-test data were collected using observations and 220 questionnaires, and finally in SPSS software data were analyzed using t-test and Sheffe test.
The Most Important Results and Conclusion: The results of this study indicate that the dimensions of social behavior, which according to Altman, is divided into four categories: "crowding, privacy, territory and personal space"; Among students, the physical dimensions of the environment are affected, including flexible architecture, which includes the components of "diversity, variability, and adaptability." There is a significant difference between students 'social behavior before and after making changes in the yard and corridor. Changes affect the quality of the educational environment and as a result, students' social behavior changes their behavioral range. Finally, it allows students to participate directly in the creation and operation of a multifunctional collective environment as well as individual group activities. On the other hand, active interaction in the environment along with maintaining privacy and personal space provides the possibility of students' social development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Flexible Architecture"
  • "Social Behavior"
  • "Yard"
  • "Hallway"
  • "Elementary Schools"
باقری، محمد و عظمتی، حمیدرضا. 1390. فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی (پرورش خلاقیت کودکان در محیط مدرسه). مطالعات برنامه درسی ایران 6(22): 163 – 184. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210158
خاک زند، مهدی و بابایی، سعید. 1395. چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس(Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری، فناوری آموزش 11(1): 35 – 48. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=286225
دلشاد سیاهکلی، مهسا. 1395. بازیابی نقش فضاهای بینابینی و گذار در تحقیق رفتارهای تعاملی کودکان (حلقه گمشده در انتظام فضایی مدرسه ایرانی). پایان نامه دکتری معماری. استاد راهنما دکتر محمد رضا بمانیان. http://digitalthesis.srbiau.ac.ir/Diglib/WebUI/Login.aspx
صمدپور شهرک و مهسا. طاهباز، منصوره. 1397. بررسی راهکارهای ارتقای فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش آموزان(نمونه موردی: شهر تبریز). فناوری آموزش 12(2): 183 - 196.http://jte.sru.ac.ir/article_778.html
فیشر، رابرت. ۱۳۸۶. آموزش تفکر به کودکان. ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان. اهواز: رسش. https://www.gisoom.com/book/1508825/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/
مردمی، کریم و دلشاد، مهسا. 1389. محیط یادگیری انعطاف پذیر(جهان کودک تجربه­پذیر، سیستم آموزشی تغییر­پذیر). انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 1(1): 118- 109. http://www.isau.ir/article_61930.html
مرتضوی، شهرناز. 1380. روان شناسی محیط و کاربرد آن. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. http://library.sharif.ir/parvan/resource/255272/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-zwnj
والدن، روترات. 1396. روان‌شناسی معماری در طراحی مدارس آینده. ترجمه رضا نقدبیشی و پوریا رحمتی.  تهران: نوربخش با همکاری انتشارات رسانه پرداز و دانشگاه جامع علمی کاربردی. (اثر اصلی در سال 2015 چاپ شده است). https://www.gisoom.com/book/11342156
Barker, J. & Weller, S. 2003. Geography of Methodological Issues in Research with Children. Qualitative Research: 3(2): 27-207  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14687941030032004
Davis, J. 2009. Involving Children. Researching with Children and Young People, Research Design, Methods and Analysis, London, Sage Publications. http://methods.sagepub.com/book/researching-with-children-and-young-people
Devereaux. K. & Francis, M (interview). 1991. "Children of Nature", U. C. Davis Magazine, 9(2) University of California, Davis. https://www.whitehutchinson.com/children/articles/nature.shtml
Skamp, K. & Bergmann, I. 2001. Teachers perceptions of the value and impact of Learnscapes: implications for practice. Environmental education Research 7(4): 333 – 358. https://www.researchgate.net/publication/248965534_Facilitating_Learnscape_Development_Maintenance_and_Use_Teachers%27_perceptions_and_self-reported_practices